Sérioví vrahovia z pohľadu okultizmu

Autor: | , 25. 10. 2008 | Komentáře: (2)

Poznámka: Následující text není plnohodnotnou esejí, ale spíše krátkým intuitivním zamyšlením nebo textovým fragmentem na dané téma.

Editor

KLASIFIKÁCIA

Tradičná astrológia rozpoznáva sedem planetárnych síl. Odpoveď na otázku „Čo sú tieto planetárne sily?“ sa v každej epoche mení v závislosti od povahy epistémy skúmaného obdobia. Tak sú tieto sily v priebehu dejín definované mytologicky, religiózne, mechanisticky a psychologicky. V tejto štúdii k nim prihliadame výhradne z psychologického hľadiska, odsúvajúc bokom všetky divinačné, mytologické a duchovné prvky astrologického diskurzu.

Planetárne sily sú zvláštnym druhom klasifikácie bytia. Na základe špecifického triediaceho algoritmu rozčleňujú vonkajšie i vnútorné bytie líniami svojej systematizácie na sektory fraktálovej povahy. Každý z týchto sektorov je možné podľa niekoľkých jednoduchých pravidiel podrobiť opätovnej reklasifikácii a získať sedem subsektorov zrkadliacich, v zmenšenej mierke, pôvodný obrazec. Takto možno postupovať takmer do nekonečna.

Podľa niektorých indícií astrologické združovanie vnútorných a vonkajších entít bytia na základe špecifického kľúča nie je svojvoľné ani umelé, ale riadi sa zákonitosťami usporiadania ľudskej psychiky. Bez prijatia tejto hypotézy ťažko vysvetliť zarážajúce trans-kulturálne zhody v spôsobe tohto združovania. Opakované priradenie zhodných duševných i vonkajších korelátov identickému planetárnemu princípu u rozdielnych, a v čase aj v priestore vzdialených kultúr, sa vymyká možnostiam antropologického, sociologického i historického vysvetlenia v rovine medzi-kulturálnych výmen a podobne.

V súčasnosti sa astrologická klasifikácia ustálila približne v tejto podobe:

Astrológia rozpoznáva tiež tzv. mužské planéty (prislúchajú mužskému princípu) a ženské planéty (prislúchajú ženskému princípu).

Mužské planéty

Ženské planéty

Slnko

Luna

Jupiter

Venuša

Mars

Saturn

Merkúr

.

Slnko a Luna majú v tejto sedmici špecifické postavenie. Slnko je vládcom maskulínneho princípu, spája sa s koncentráciou a vedomím bytia Ja. Luna je vládcom feminímneho princípu, súvisí s dekoncentráciou a nevedomím.

Tradičná astrológia chápe planetárne sily ako duševné kanály, cez ktoré sa do duše indivídua vlievajú korešpondujúce kvality v súlade s nebeskými cyklami. Od indivídua samotného závisí, či tieto kvality uchopí správnym alebo deformovaným spôsobom. Správne uchopenie sa označuje ako pozitívna stránka planetárnej sily, deformované ako jej negatívna stránka. Z psychologického pohľadu sú planetárne sily komplexami psychických entít, ktorých impulzy sa môžu prejaviť v zdravých alebo v patologických formách.

V okultizme sa súbory negatívnych prejavov planetárnej sily personifikujú a označujú ako démoni. Psychologický pohľad upúšťa od personifikácie týchto súborov (aj keď im môže prisudzovať určitú mieru autonómie) a chápe ich ako súhrny, komplexy čisto patologických prejavov vytriedených z množiny všetkých podôb prejavu planetárnej sily.

Tradiční planetárni démoni.

Nebeské teleso astrologická sila)

Démon

Saturn

Zazel

Jupiter

Hismael

Mars

Barzabel

Slnko

Sorat

Venuša

Kedemel

Merkúr

Taftartarat

Luna

Chašmodaj

Za istých okolností je možné démonickému komplexu podľahnúť , čím vzniká zvláštny stav komplexovej identity popísaný Jungom. V prípade niektorých obzlášť nebezpečných súborov patologických prejavov planetárnych síl, sa komplexová identita môže vyznačovať deštruktívnymi prejavmi zameranými voči sebe alebo voči okoliu. Tieto deštruktívne prejavy v sebe nesú zakódované znaky príslušného planetárneho princípu. Pohľad na fenomén sériových vrahov cez mriežku psychologicky chápanej astrologickej klasifikácie, odhaľuje významovú sieť, ktorá za iných okolností zostáva skrytá.

ORGANIZOVANÝ A DEZORGANIZOVANÝ VRAH

Západný hermetismus organizuje universum podľa kabalistickej schémy Stromu života pozostávajúcej z desiatich modov bytia – sefír a dvadsiatichdvoch spojníc týchto sefír – stezek. Stezky a sefiry predstavujú dokonalý rád univerza, dynamický, no zároveň ustálený stav podliehajúci organizácii. Okrem tejto organizovanej, prednej strany Stromu, existuje aj strana zadná, predstavujúca chaotické univerzum bez rádu. Tento svet absolútneho zmätku sa nazýva klifot a tradične býva chápaný ako svet démonov. Zatiaľčo predná strana Stromu býva spájaná s mužským princípom, racionalitou a bdelým predmetovým vedomím (jej centrom je sefira Tiferet korešpondujúca s astrologickým princípom Slnka), zadná strana súvisí viac s princípom ženským, iracionalitou, nevedomím alebo snovým vedomím a astrologickou Lunou.

Jedno z kriminológmi najčastejšie užívané delenie sériových vrahov je delenie na vrahov organizovaných a dezorganizovaných. „Organizovaný zločinec je inteligentnější, mazanější. Detailně připravuje svůj úder, vybírá si oběti s minimem rizika a nechává za sebou velmi málo stop, což neplatí jen tehdy, praktikuje-li nějaký rituál, jako například ti, kteří své oběti kousají. Organizovaný zločinec s sebou velmi často nosí kit, to znamená provaz, nastříhanou náplast, pouta, rukavice, oblek na převlečení, střelnou zbraň, nůž… Naopak dezorganizovaný zločinec je méně zkušený nebo méně inteligentní, takže se dopouští více omylů. Tento typ nemyslí na své eventuální zatčení. Svůj zločin páchá jako ve snách. Místo zločinu odráží jeho duševní zmatek. Neskrývá tělo své oběti. Svůj čin většinou předem nechystá a vykoná ho pod vlivem bezprostředního impulsu: uvidí někoho na ulici a okamžitě se rozhodne na něj zaútočit. Zbraně dezorganizovaného vraha odpovídají této improvizaci: kus klacku, prkno, kámen nebo kus nábytku spíš než střelná zbraň nebo nůž.“ ([Best], 70).

Už z tohto základného rozlíšenia vyplýva spätosť organizovaného vraha a jeho psychickej konštitúcie s prednou, sefirotickou stranou Stromu. Dezorganizovaný vrah svojim konaním prezrádca duševnú konštitúciu prislúchajúcu zadnej, klifotickej strane Stromu.

Podrobnejšiu analýzu umožní kriminologická tabuľka.

Riadok

Vrah organizovaný

Vrah dezorganizovaný

1.

Vysoký inteligenční kvocient

Průměrná inteligence

2.

Sociálně kompetentní

Sociálně nezralý

3.

Preference kvalifikované práce

Nekvalifikovaná zaměstnání; velká nestálost v práci

4.

Sexuálně odpovědný

Sexuálně neodpovědný

5.

Jedináček nebo nejstarší dítě

Posledně narozený v rodině

6.

Otec měl stálé zaměstnání

Otec neměl stálé zaměstnání

7.

Během dětství nestálá výchova

Během dětství velmi tvrdá otcovská výchova

8.

Během zločinu se kontroluje

Během zločinu pociťuje strach

9.

Během zločinu užívá alkohol

Minimální úžívání alkoholu během zločinu

10.

Stresový stav – finanční, rodinný nebo v mezilidských vztazích – uspíší kriminální čin

Málo stresových stavů

11.

Žije s partnerkou (partnerem)

Žije sám

12.

Mobilní, s autem v dobrém stavu

Žije a pracuje blízko místa, kde dojde ke zločinu

13.

Sleduje zločin v médiích

Velmi málo se zajímá o média

14.

Může změnit zaměstnání nebo opustit město

Nemění takřka nic na svém stylu života

15.

Plánovaný zločin

Spontánní zločin

16.

Oběť: neznámý (á), vybraný (á) podle určitého typu

Oběť a místo dobře zná

17.

Individualizace oběti

Odindividualizování oběti

18.

Kontrolovaná konverzace

Žádná nebo velmi malá konverzace s obětí

19.

Místo zločinu je připraveno

Místo zločinu ve velkém nepořádku; spousta indícií

20.

Vyžaduje podřízenou oběť

Náhlé a skoro okamžité násilí vůči oběti

21.

Svázaná oběť ––dtto–– (Kemper, museli mu patriť, kanibalizmus – pohltenie svojim ja

Jen málo nebo žádná pouta

22.

Agresivní akty spáchané na oběti před smrtí (mars

Sexuální akty post mortem ––Luna, Venuša pasivita

23.

Tělo ukryté nebo pohřbené

Tělo nechané na očích

24.

Žádná zbraň ani důkazy na místě zločinu

Důkazy a zbraň ponechané na místě zločinu

25.

Transport těla oběti

Tělo nechané na místě

Riadky 2, 3, 4, 10, 11, 12, 13 vypovedajú o integrácii organizovaného vraha do spoločenského poriadku, čo je reflexiou jeho sefirotického psychického založenia. Naopak, dezorganizovaný – klifotický vrah je spoločensky dezintegrovaný.

Riadok 6 poukazuje na dôležitosť statusu otca ako predstaviteľa solárneho princípu v rodinnom modely pri formovaní založenia budúceho vraha.

Z riadku 7 vyplýva, že nestála výchova (lunárna) v detskom veku vedie neskôr u vraha k zdôrazňovaniu poriadku a organizácie (Slnko), zatiaľčo prehnane tvrdá výchova (solárna) je predpokladom k excesívnemu, chaotickému správaniu sa vraha (Luna).

Riadky 1, 8, 15, 16, 19 potvrdzujú solárnu, mužsku, racionálnu a sefirotickú orientáciu u organizovaného vraha; lunárnu, ženskú, iracionálnu a klifotickú orientáciu u vraha dezorganizovaného.

Riadok 9: Astrologicky spadá alkohol pod vládu Luny. Solárne zameraná osobnosť pri páchaní zločinu potrebu znížiť intenzitu svojho vedomia, priblížiť sa lunárnemu stavu, aby dokázala zniesť konfrontáciu so svojim činom. Naopak, lunárna osobnosť túto potrebu nepotrebuje. Rozpor svojho konania so svedomím a normami spoločenskej morálky nepociťuje natoľko výrazne.

Riadok 14: nemennosť, nedostatok aktivity ku zmene je jedným z dominantných znakov lunárnych síl. Princíp astrologického Slnka sa vyznačuje schopnosťou uskutočňovať aj veľké zmeny v súlade s vôľou.

Riadok 17: Sily astrologického Slnka súvisa s vedomím Ja a individualizáciou. Solárne založený vrah individualizuje svoju obeť.

Riadok 18: Konverzácia je výrazom astrologických slnečných síl. Jej predpokladom je uznanie individuality komunikačného partnera. Dezorganizovaný vrah túto individualitu  buď nepociťuje, alebo ju nepotrebuje zvýrazňovať pomocou komunikácie.

Riadok 20: Podriadenie obete umožňuje intenzívnejšie prežívanie vlastného Ja. Solárny démon Sorat sa vyznačuje nutkaním ponižovať druhého, činiť ho bezmocným a týmto spôsobom umocňovať seba-vedomie vraha.