Poznámky k magickej teórii

Autor: | , 10. 03. 2008 | Komentáře: (3)

Poznámka: Následující text není plnohodnotnou esejí, ale spíše krátkým intuitivním zamyšlením nebo textovým fragmentem na dané téma.

Editor

Dúfam, že nikoho nerozúrim, ak hneď na začiatku na rovinu prehlásim, že veľká časť (možno dokonca tá väčšia časť) úvah súčasných čarodejov o kvantovej mágii, multiverse v mágii atď. vychádza z myšlienok Terryho Pratchetta. Jedna z kľúčových statí na túto tému sa nachádza v jeho knihe Lords and Ladies, kde okrem iného píše: „What is magic? Then there is the witches‘ explanation, which comes in two forms, depending on the age of the witch. Older witches hardly put words to it at all, but may suspect in their hearts that the universe really doesn’t know what the hell is going on and consists of a zillion trillion billion possibilities, and could become any one of them if a trained mind rigid with quantum certainty was inserted in the crack and twisted; that, if you really had to make someone’s hat explode, all you needed to do was twist into that universe where a large number of hat molecules all decide at the same time to bounce off in different directions.“ ([Lords and ladies]).

Toto je veľmi zaujímavá a magicky dobre uchopiteľná idea. Pekne ju rozvíja napríklad Mark Defrates v článku Chaos Magick and the Multiverse.

V krátkej reflexii inšpirovanej zábleskom v gnóze vyvolanej prasknutím môjho apendixu sa ju pokúsim trochu rozviesť aj ja. Využijem pri tom ďalšiu Pratchettovu myšlienku a to ideu thaumu. Thaum je na Zemeploche považovaný za najmenšiu možnú časticu mágie. Ortodoxne: One thaum equals the amount of mystical energy required to conjure up one small white pigeon, or three normal-sized billiard balls. Pre potreby tohto článku postačí, keď thaum nebudeme chápať takto úplne ortodoxne, ale zostaneme len pri tom, že je to najmenšia možná častica mágie a spôsob jej kvantifikácie. Takže…

Thaum: najmenšia možná častica mágie. Skladá sa z resonov – úlomkov reality (reality fragments).

Multivesmír: vriaci chaos miliard možností, z ktorých každá sa môže stochasticky uskutočniť.

Paralelné vesmíry: každá z potenciálnych možností chaosu sa paralelne uskutočňuje vo vlastnom vesmíre.

Aether: sféra využívaná v teórii carrollianskej mágie. Tu ako rozhranie paralelných vesmírov rozprestierajúce sa medzi všetkými možnosťami chaosu a konkrétnou realizáciou jednej možnosti v tunajšom vesmíre.

Magický akt: akt produkujúci thaumy.

Magický efekt: ak sa dosiahne určitý počet thaumov (s dostatočne nabitými, nabudenými resonmi), určitá kritická thaumická masa, vznikne thaumická sila (zvláštna obdoba gravitačnej sily –s ktorou samozrejme nemá nič spoločné–), ktorá zakriví meta-priestor reality tak (vytvorí zvláštnu formu „červej diery“), že dej vkĺzne do paralelného vesmíru možnosti zhodnej s nabitím resonov želanými úlomkami reality.

Podmienka: thaumická masa musí byť dostatočná, inak sa priestoročas nezakriví želaným smerom (nevznikne magická červia diera do želaného vesmíru).

Množstvo thaumov vylúčených pri magickom akte je podmienené hodnotami gnózy (G), magického spojiva (L), podvedomej rezistencie (R) a vedomého uvedomovania (A), ako vyplýva z prvej Carrollovej magickej rovnice.

Hodnota magického faktora (M) je hodnotou vyprodukovaných thaumov v pomere 1:100.

V mágii platí, že 1 thaum = 1 pravdepodobnostné percento. 100 thaumov je absolútna hodnota potrebná pre dosiahnutie 100 percentnej istoty na magickú realizáciu akéhokoľvek zámeru v tomto svete.

Množstvo vyprodukovaných thaumov na úspešné dosiahnutie magického efektu musí byť prinajmenšom rovné alebo vyššie údaju pravdepodobnosti, že efekt v tunajšej realite nenastane, avšak hodnotovo opačné.

Na dosiahnutie efektu pri ktorom existuje 60 % pravdepodobnosť, že v realite v danom čase a priestore nenastane, je zapotreby vyprodukovať 60 a viac thaumov aby bolo vôbec možné počítať s jeho možnou realizáciou.

50 thaumov je pri vyrovnaných podmienkach pravdepodobnosti spodná hranica – bod nula (ground zero) akejkoľvek mágie. To v praxi Carrollovej prvej rovnice znamená dosiahnutie hodnôt 0,8 až 0,9 pri faktoroch G a L; a hodnôt 0,1 až 0,2 pri faktoroch R a A.

Pri týchto hodnotách začína vznikať množstvo thaumickej masy, ktoré je schopné vyvolať aspoň dočasné skĺznutie deja do paralelného vesmíru korešpondujúceho s povahou resonov danej thaumickej masy.

Schopnosť množstva najčastejšie vyprodukovaných thaumov (Th) pri magickom akte podľa stupňov rozvoja siddhis načrtnutého Carrollom.[1]

Platí pri 50% šanci, že želaný stav nastane/nenastane čisto bežnými prostriedkami.

  1. Neophytus Nullicus. Th < 50.
  2. Novitiate Practicus. Th < alebo = 50.
  3. Wizard Maleficus Minor. Th < 60.
  4. Wizard Exemptus. Th: okolo 70 až 90.
  5. Parabatrochus. Th: 90 až 100.

[1] V článku The Way of Siddhis uverejnenom v Kaos Magick Journal, Vol. 1., No. 2.