Postmoderní magické směry II. pol. 20. století

Kategorie: (Revue Symposion, ZeroCatchers) od autora mem, 14. 04. 2009

 • THELEMA – 1904 – „made by“ Aleister CROWLEY
 • MAAT magie – 1975 – by Sor. NEMA
 • CHAOS magie – 1978 -by Peter J. CARROLL & Ray SHERWIN
 • CYBER magie – 1987 – by Frater U.D.

To nové, co se vylíhlo na poli magie po 2. světové válce, více nebo méně vychází a navazuje na to, co zasadil Crowley a zalévali jeho nástupci v O.T.O. nebo kdekoliv jinde pod praporem se jménem THELEMA. Aby nám tedy souvislosti 20. století byly aspoň trošku jasné, musím začít na jeho začátku.
Za určitě delší zmínku by stálo prozkoumání celého historického kontextu toho vskutku „magického“ období přelomu století, protože ať se podíváme kterýmkoli směrem, vidíme opravdu veliké převeliké bublání, kvašení a vření… a všude propukající změny, změny, změny. (Filosofie: existencialismus, fenomenologie. Medicína: zejména psychologie. Umění: impresionismus. Všechny exaktní vědy: fyzikou, biologií, paleontologií, etnologií přinejmenším počínaje…). Je třeba to zmínit, neboť tohle všechno mělo na vědo-mila Crovleyho pochopitelný vliv, a skrze něj – coby „proroka“ – na celou post-Crowleyoánskou magii. (Vždyť, užijeme-li jeho slov, ta je jen vulgárnějším označením pro vědu).

1. THELEMA – 1904 – „made by“ Aleister CROWLEY

Na jaře roku 1904 mladý anglický mág, básník, horolezec a člen okultní společnosti známé jako Řád Zlatého Úsvitu – Aleister CROWLEY (1875-1947) – měl v egyptské Káhiře zjevení: bytost z vyššího světa Aiwass mu nadiktovala trojdílný spisek, známý jak Kniha Zákona (Liber AL), který dal nový směr nejen samotnému Crowleymu, ale i celé magii – a potažmo také lidstvu, neboť to (podle tohoto zákona) právě vstoupilo do nové éry – nového aeonu.

Nauka v bodech: (THELEMA není vysloveně originální naukou, spíše důkladně využívá všech dostupných a ověřených tradic – veškerý hermetismus, kabalu, východní směry jako buddhismus, tantra, joga, iting… – a vtěluje je do svého systému. Proto je kladen velký důraz na studium religionistiky a poznávání mytologie všech kultur).

 • Vývoj lidstva probíhá po určitých „skocích“ – schodech – časových obdobích, během nichž se posouváme na další „vyšší“ úroveň. Tato období se nazývají AEONY, přičemž každý je charakterizován určitým konceptem božství. Zatím byly 2: aeon ISIS (bohyně matky = matriarchální, před-monoteistické kulty…) a aeon OSIRIDŮV (boha otce = patriarchální, monoteistická náboženství, aeon umírajícího a znovu se rodícího boha – proto Osiris, Kristus…). Současný Nový aeon, třetí, má název po jejich dítěti: aeon HÓRŮV.
 • Jsou postulovány 2 universální kosmické principy, z jejichž interakce povstává veškerý jevový svět (personifikvány jmény egyptských božstev): NUIT – bohyně noční oblohy = nekonečné nad-časoprostorové kontinuum; z ní se vynořuje HADIT – okřídlený světelný glóbus, hvězda = bod, atom, individuální vědomí. RA-HOOR-KHUIT – (Horus – bůh se sokolí hlavou, pán universa) = spojuje oba základní principy a tak je činí plodnými.
 • Veškeré „boží“ přikázání v Hórově aeonu je vyjádřeno větou: DĚLEJ CO TY CHCEŠ, což však vůbec neznamená bezhraničnou svobodu egoistické samolibosti. Je to přesně naopak: principem Hórova aeonu je „odhalování“ skrytého Boha v člověku, směřované k jeho maximální seberealizaci. Skrytý bůh je naše Pravé Já = Pravá Vůle, tu v sobě musíme najít (protože pak budeme vědět kam směřuje náš život) a podle NÍ jednat (a tak maximálně naplnit svůj účel, život). Proto je to ZÁKON VŮLE (= Thelema). Zákon silnějšího:-) – z Nietzscheho si Crowley taky ukousl nemalý kousek.
 • Magie v tomto smyslu je všechno, co souvisí s hledáním a uplatňováním Pravé vůle. Svými základy stojí na tradičním magickém modelu bytostí (démonologickém = astrál obývaný démony), nebo dnes často chápaném v modelu psychologickém (nevědomí „obývané“ archetypy).

Když bych to celé shrnul jinými slovy, pak by „věrouka“ v kostce vypadala asi takto:

1. „Pupkem světa“, středem vesmíru, jsem já. Neprojikuji střed nikam mimo sebe (Bůh), ale existencialisticky jej chápu jako centrum vědomí, které je v každém člověku. Z tohoto středu vnímám obklopující okolí – universum, z něhož jsem se „zrodil“. Předalo mi všechno co samo je, a porodilo mě do (mého vlastního) středu, místa, odkud se na ně dívám… a odkud s ním navazuji interakci. – „Každý muž a každá žena je hvězda… Had toť zjevení Nuit…“. => Není jiného boha mimo mě – každý člověk je kompletní, jedinečný, božský… neboť svým zrozením (zrozením vědomí) zjevuje dokonalost, kompletnost, jedinečnost a božskost universa = svého rodiče. „Není jiného boha kromě mě a mého pána Hadita“.

2. Mám své specifické a jedinečné „nadání“ (- způsob – cestu – poslání – tíhnutí – směřování…), jak tuto dokonalost zjevovat, a tak být v harmonii s universem. Toto nadání (poslání) je v mém nitru, v mém středu, je to to, co je mi nejvlastnější – je to moje Pravá Vůle = Thelema.
„Slovo Zákona je Thelema“. = Mým úkolem je toto „poslání“ najít (- být tím, kým jsem = Jungova individuace, Steinerova Iniciace…).

3. Když vím, kdo opravdu jsem, pak vždycky vím, co chci a co mám dělat – dokážu autenticky reagovat na proměnlivost okamžiku – a přesto zůstat stálý, jako lodní kýl.
„Dělej co ty chceš ať je cele zákon“. = Každá hvězda má svůj vlastní orbit. Bude-li po něm kroužit a nevybočovat z ní (vybočení je z-vůle = dělám si, co se mi zrovna zlíbí), nemůže způsobit konflikt s čímkoliv v universu. Proto je tak nutné být tím, co opravdu jsem. Pravá Vůle je koncentrovaná cílená svoboda: cokoliv děláš, dělej pořádně (vědomý čin) = jediné přikázání – cokoliv ji omezuje, je „hřích“.

4. Moje pravá vůle se neprojeví bez mé lidské vůle = úsilí, práce. Ta je ovládána Pravou. Magie je umění ovládat sám sebe – být sám sebe pánem. Pak teprve mohu být „pánem situace“:-).

5. Jsem-li takto sjednocen sám v sobě (a neklade mi překážky chtění vlastního ega), jsem v kontaktu a souladu sám se sebou – a tedy i podstatou universa, základnou, na níž „stojí“ veškeré psycho-materiální bytí – potom nic není nemožné: mohu působit změny tak, aby se udály ve shodě s mou Vůlí.
„Láska je zákon, láska pod vůlí“. = Láska – je spojování komplementárních částí v jeden celek (přirozenost univerza je „sexuální“) = Já jsem ta „nádoba“, kde k tomuto spojení dochází – působením mé Vůle. Takto prožitý okamžik za okamžikem je proto magický – neboť každý vědomý (úmyslný) akt je magický.

2. MAAT MAGICK – (PanAeonic Magick) – 1975 – „made by“ soror NEMA (Maggie INGALS)

Hned na začátku roku 1975 mladá členka amerického O.T.O. měla (dost podobně jako Crowley) zjevení, při kterém obdržela text zvaný Liber Pennae Praenumbra (Kniha Zastiňujícího Pírka). Ten pak musela donést Kennethu Grantovi, jehož autorita, patrně, nejvíce přispěla k „založení“ typhoniánské odnože thelemy – MAAT magick. Grant byl k tomu kroku zase nejspíš pohnut několika poznámkami samotného Crowlyho, ve kterých se zmínil o aeonu, jenž bude následovat po Hórově: jednou ve svém deníku roku 1923, podruhé v komentáři k LL III,34, a potřetí v dopise studentu magie, kde připouští, že by aeon MAAT mohl probíhat simultánně s Hórovým, (jehož zákonem je přece Bitva a Dobývání).
Sor. Nema nejspíš velice silně prožívala období „studené války“, neb jak sama v některém komentáři říká, (velice zkráceně parafrázuji) monumentální rozmach Osiridovského pozemského vládnutí dospěl až ke komplexu, kdy se Západ a Východ drželi v šachu hrozbou vzájemného atomového vyhlazení. Hórovým úkolem je, aby reprezentoval tohle ultimátum, neboť on je Pánem síly a ohně.
Je tudíž nanejvýš vhodné, aby souběžně s aeonem Hóra probíhal – coby – rovnováha – aeon Maat. Ona je přece Hórovým dvojčetem. Bude tedy vyvažovat jeho bojovnou přirozenost svou spravedlností a mírností (proto je formulí jejího aeonu Pravda a Vyváženost a slovem „jejího zákona“ IPSIOS = týmiž ústy) a tak zajistí Hórovo přežití.
Jako Hórus znamená dobu atomovou, tak Maat dobu informační. V ní budou ještě více zdokonaleny formy vzájemné komunikace – internet je jen jedna z nich – a tím se urychlí i změny v lidském vědomí, jež povedou k vědomí globálnímu a vzájemné tel-empatické jednotě… (Nema ve své vizi budoucnosti sleduje jedno „putující“ město, které nazývá Meshikan, jehož obyvateli jsou „hvězdní“ jednotlivci spojení gestalt-vědomím, kterým všichni vytvářejí jednu nad-osobnos jménem N´Aton…) Jednou z cest k dosažení takového dvoj-vědomí (osobního vědomí + spolu-vědomí) je PanAeonská magie, používající formulí a rituálů všech aeonů.
Úspěšná transformace lidstva k tomuto dvoj-vědomí přivodí Mlčící aeon, jehož božským zpodobněním je Harpokrates: fyzická řeč nebude nutná, bude-li sdíleno vědomí. – Jak vidět, Maat magick inkorporoval do své nauky také mnoho ze své doby, ovlivněné hippies a new age.

3. CHAOS MAGICK – 1978 – „made by“ Peter J. CARROLL & Ray SHERWIN

Má-li Crowley svoje následovníky v thelemické magii, opírající se o bohatství mnoha hermetických tradic a provozované často těmi, kteří se rádi sdružují (v nespočtu tajných lóží a okultních řádů… ), která tudíž nazírána z vnějšku může vzbuzovat dojem jakéhosi pseudo-nábožensví, pak zejména v dnešní individualistické době je stále více jedinců, kterým jakékoliv omezování myšlenkovými „vykopávkami“ někoho jiného nedělá dobře. Raději si udělají všechno po svém, o tom odkud co a jak budou brát a používat, si rozhodují sami. V oblasti magie jsou reprezentanty takového postoje stoupenci CHAOS magie. V tomto postoji však mají také svého guru, který jim byl inspirací – Crowleyho současníka, temného mága a umělce – individualistu: A. O. Sparea.
V roce 1978 se jeho pojetím magie nadchl Pete Carroll, který zrovna dával dohromady (pro časopis The New Equinox) prvky ceremoniální magie Golden Dawn, Thelemy, tibetského buddhismu a taoismu. Sám Spareovy techniky reformoval a položil tak základy „nové tradice“ – Chaos magie. Svými myšlenkami se snaží spíše inspirovat k hledání vlastních metod, než vést magiky zajímající se o koncept Chaosu, neboť dle Sparea žádné dvě individuality nemohou mít prospěch z jednoho a téhož systému.

Základní charakteristika Chaos magie v bodech:

 1. Pojem Chaos pochází z řečtiny = popisuje stav prvotní neuspořádanosti, neuchopitelnosti, nepředvídatelnosti. Zároveň však v sobě nese příslib nového počátku – řádu. Ten je sice krajně nepravděpodobný, přesto se jednou musí „projevit“ – a náš svět, kosmos (= antitezí chaosu) je jeho projevem, člověk pak nejvyšším. (Rozšíření Chaos magie usnadnilo určitě i přijetí nových fyzikálních teorií chaosu v II. polovině století.) V samém jádru člověka není žádné vnitřní já ani pravá vůle… které by byly schopny si sebe uvědomovat, ale jiskra chaosu (nazývaná Sparem KIA – totožné s TAO), která nás oživuje a dovoluje nám provádět magii. Evolucí člověk získal „3 mozky“: současný – tím jsme odlišeni od savců (vlků), starší, který sdílíme se savci – ale odlišuje nás od plazů (draků), nejstarší, který s nimi máme společný. Ti všichni jsou v nás, obývají naše Nevědomí. Pak už je – mezi mozkem a KIA – jen sféra „éteru“, jíž se používá coby média pro magickou práci, zejména Sigillisaci.
 2. Vývoj současného mozku rozdělují také svými 4 „aeony“, přičemž každý má 2 sub-aeony: ŠAMANSKÝ (Animistický/Spiritistický), NÁBOŽENSKÝ (Pohanský/Monoteistický), RACIONALISTICKÝ (Ateistický/Nihilistický), PANDEMONICKÝ (Chaoistický = teď/ ?).
 3. CHAOS magie je zásadně koncipována tak, aby byla meta-filosofická (systémem bez filosofie nebo současně zahrnující všechny filosofie = tudíž otevřená každému bez vyjímky). Proto nemá žádná dogmata, tradice, pravidla… Poskytuje jen rámec, rámec činnosti a jediný systém, je systém práce. (Mág by neměl ustrnout tím, že si stvoří jakýkoli systém metafyzický. Jak tomu předejít? Praktikovat jakousi rotující víru – všech aeonů – prostě je po určitém čase střídat. Tak se na nich stane nezávislým.
 4. Magická práce se provádí ve změněném stavu vědomí – toho se dosahuje pomocí tzv. gnóze – což jsou prostředky navozující změněné stavy vědomí. Jsou buď utlumující (mditace, jóga, smyslová deprivace, kontemplace…) nebo excitující (sexuální vzrušení, bubnování, tanec, zpěv…). Prostě: úspěch tkví v nestřídmosti!
 5. Cenu má pouze výsledek. Je jen to, co si mohu ověřit. Krédo, které napsal sám Carroll zní: Předstírej, dokud toho nedosáhneš. Objevuj! Jsi sám svou vlastní laboratoří! Pokud technika nefunguje, nech to a zkus něco jiného. Co zafungovalo, ověř pokusem – a neber za pravdu nic, cos tak neověřil. – Všechno ostatní je mysticismus.

4. KYBER MAGIE – 1987 – Frater U.D.

je nejmladším odvětvím magie, která se vyvinula – a stále ještě vyvíjí – zejména mezi stoupenci Chaos magie. Používá-li Chaos magie informačního modelu jako prostředníka (posílání Sigila prostřednictvím éteru), pak Kybermagie je postavena ryze a pouze na informačním základě: veškeré Universum je nahlíženo jako systém živé informace. Vychází přitom z Shaldrakeovy teorie morfogenetických polí. Operace Kyber magie nejsou akty magické imaginace nebo vůle, ale jsou chápány jako práce s informacemi. Jakmile mág jednou ovládne techniku jejich vyvolávání a posílání, nepotřebuje už žádné další prostředky povzbuzující koncentraci nebo imaginaci.

Podle některých mágů „existují náznaky toho, že kybernetický model ústí zpět do démonologického… Jednotlivá informační pole mohou po čase nabýt takové sebeorganizující schopnosti, že je vnímáme jako autonomní entity – tedy duchy.

Převzato z http://moth.magick.cz/index.php?id=47&co=celej