Užitečné mapy pro 21. století: Klasifikace spirituálních zkušeností

Autor: | , 15. 08. 2010 | Komentáře: (12)

Je možné třídit spirituelní zkušenosti podle nějakých kritérií a měřítek?
Nebo se jedná o ukázku fachidiotismu, nazývaného také duchovní inženýrství?

Po pravdě se domnívám, že na zákonitosti duchovních zkušeností lze pohlížet z hlediska jistých společných rysů a zastávám též názor, že pro mága (označení pro obě pohlaví) je schopnost abstrahovat a porovnávat jednu zkušenost se druhou nezbytná, dokonce ji snad i můžeme považovat za součást toho, co jej činí mágem – tedy někým, kdo může s těmito zkušenostmi manipulovat a záměrně je vyvolávat. Úsilí popisovat své zkušenosti bychom tedy měli podstupovat i za tu cenu, že se při stanovení těchto vysledovaných „škatulek“ dopustíme chyb či jistých nepřesností. Nezapomínejme, že diagramy a grafy jsou pouze čáry na papíře, mapy, jejichž účelem je co možná nejlépe vystihnout cílové území.

Duchovní zkušenost lze rozlišovat podle mnoha kritérií, např.:

a) Emotivní prožitek vs. kognitivní prožitek – podle toho, zda je spíše zapojen rozum (kognitivní zkušenost) či zda převažuje emotivní prožívání.  Posouzení tohoto typu povahy zážitku ponechávám na induviduálním uvážení, ačkoliv již při letmém pohledu na tabulku lze konstatovat, že některé sektory jsou k emocím náchylnější než druhé a naopak.

b) Vědomá zkušenost vs. mimovědomá – toto hodnocení zahrnuje, zda ji inicioval vědomý záměr, či jestli k ní došlo spontálně.

c) Kulturně podmíněná vs. nepodmíněná zkušenost – zde můžeme sledovat, zda k vnitřní iniciaci dochází v souladu s kulturně nebo alespoň subkulturně zakořeněným mýtem, akceptovaným alespoň nepatrně či okrajově (kontrakultura, kultura okraje). V přeneseném smyslu i jakási LHP/RHP škála.

Jako poslední poznámku je třeba podotknout, že hranice jsou pouze orientační a samotný zážitek se může přelévat ze strany na stranu, nebo i principem přesýpacích hodin (X) z  jednoho sektoru do druhého.

Vědomý prožitek Mimovědomý prožitek
Kulturně podmíněný prožitek SEKTOR č. 1

Abramelinova magie, magická praxe s tarotem, enochian, práce s čakrami atd.

Veškerý typ magického výcviku, sloužící ke zdokonalení, základ pro další postup, astrální operace apod.

SEKTOR č. 2

Sny, somatické řešení problémů, náhlá zjevení, spontánní kontakt s animistickými entitami, magická jóga + postury, sugesce.

Kulturně nepodmíněný prožitek SEKTOR č. 3

Liberační, dekonstrukční a všechny typy osvobozujících praktik, nespoutanost ducha, separace a izolace, některé praxe LHP apod.

SEKTOR č. 4

Atavismy, některé typy sexuálněmagických technik, občasné nezamýšlené reakce původem různých spouštěčů, evokací, invokací a tranzů, magické šílenství…

Ukázky jednotlivých disciplín jsou pouze ilustrativním výčtem možných typů praxe, které jsem vybírala s ohledem na své vlastní zkušenosti. Z tabulky je patrné, že nejvíce zkušeností a tradičních praktik řadím do SEKTORU č. 1, spontánní jevy či „talent“ do SEKTORU č. 2, rebelské techniky protikulturního nebo neutralizačního obsahu do SEKTORU č. 3 a zvláštními vyústěními vlastních praxí se zabývá SEKTOR č.4, který patří mezi ty nejmlhavější a nejobtížněji zachytitelný prostor vůbec.

Proč tedy třídit? Předně to člověku umožní vytvořit si strukturovaný přehled. Např. když sledujete program nějaké akce s mnoha přednáškami, považuji za velice užitečné si je umět pomyslně rozšoupnout a udělat si základní představu, jaký typ přínosu můžeme očekávat. I když samozřejmě můžeme být v zásadě i z té neobyčejnější přednášky o výkladu tarotu nad očekávání překvapeni.

Další přínos spatřuji pro ty typy duchovních soupoutníků, kteří se ve svém životě dostali do mnoha situací a prožili několik zasvěcovacích programů různých typů tradic. Aby člověk plně dokázal těžit ze svých vlastních zkušeností, bývá k užitku umět je rozdělit podle několika vcelku jednoduchých kritérií do podoby stavebních prvků, asi tak, jako když malíř přenáší komplikované tvary na plátno prostřednictvím jednoduchých geometrických prvků.

Na úplný závěr mohu pouze podotknout, že bez introspekce není vědomý magický růst a bez vědomí není magie.