Jedna z cest, na níž provází Bílá Tygřice a Nefritový Drak, aneb o broskvi nesmrtelnosti trochu jinak

Autor: | , 16. 03. 2012 | Bez komentářů

Tento článek začal vznikat při třídění a upřesňování mých poznámek o knize Vyučování Bílé Tygřice. Ač se tato kniha může na první pohled jevit až příliš populárně anebo povrchně, při bližším pohledu shledáme, že zajímavě využívá klasických taoistických kultivačních a alchymických technik. Téma vnitřní alchymistické kultivace u nás není příliš známé a proto si myslím, že si zaslouží trochu více pozornosti.

První část (obsažená v tomto článku) slouží jako úvod do tématu a snaží se čtenáři přiblížit stěžejní body a myšlenky z knih Hsi Laie Vyučování Bílé Tygřice a Vyučování Nefritového Draka. Sekta Bílých Tygřic a Nefritových Draků se zabývá uměními sebekultivace a vnitřní alchymie. V textu jsou uvedeny hlavní používané techniky.

Druhá část (příště) se hlouběji zabývá původním taoismem, jeho pohledem na nesmrtelnost a postupy používané k jejímu dosažení. Popisuji v ní postavu Západní královské matky a Nefritového císaře. V souvislosti s Nefritovým císařem uvádím i text „Posvátná pečeť mysli Nefritového císaře“ a krátký komentář.

Obsah:

 I. část: Kdo je Bílá Tygřice

 1. Filosofie Bílých Tygřic
 1. První tříletá perioda
 2. Druhá tříletá perioda
 3. Třetí tříletá perioda
 • Zelený Drak
 1. Absorpce Drakova dechu
 2. Sto návratů
 3. Tři vrcholy a uchování ťing v ledvinách
 4. Tři poklady
 • Nefritový Drak
 1. Pozorování Zelených Draků
 2. Navrácení ťing do mozku
 3. Otevírání původní dutiny
 4. Probuzení Žlutého proudu
 • O sektě Bílé Tygřice a Nefritového Draka – historie
 • O sektě Bílé Tygřice a Nefritového Draka – praxe

II. část: Taoismus a nesmrtelnost

 1. Západní královská matka
 2. Nefritový císař
 3. Posvátná pečeť mysli Nefritového císaře
  • o textu, co je pečeť mysli
  • text
  • výklad
 4. Nesmrtelnost
  • tři druhy
  • tři způsoby dosažení nesmrtelnosti

 

 

I. Učení Bílé Tygřice a Nefritového Draka

Kdo je Bílá Tygřice

 Duch hlubiny nikdy neumírá.

To je, co nazýváme tajemnou matkou zrodu.

Branou tajemného zrodu je to,

co nazýváme kořenem nebe a země.

Nepřetržitě a bez ustání trvá

a působí bez úsilí.

Tao te ťing — 6. kapitola

Bílá Tygřice je žena, která se zaměřuje na práci se sexuální energií (ťing). Věnuje se technikám usměrňujícím její ťing správným směrem, poté přistupuje ke cvičením zušlechťovacím a nakonec k transformačním. Tato cvičení jsou rozdělena do tří základních etap, jimiž jsou: regenerační perioda, udržovací perioda a kultivační perioda. Každá z těchto period zahrnuje cvičení fyzická i duševní a meditační techniky. Základ pro postupné očišťování vnitřních energií a jejich následnou kultivaci nalezneme už v nejstarších čínských spisech. Jeden cvičební cyklus trvá tři roky, dohromady tedy devět let.1 V knize je uvedeno, že sekta Bílých Tygřic udělila autorovi svolení psát pouze o první cvičební periodě. Další dva vyučovací cykly měly být nejspíše utajeny jakožto zasvěcovací tajemství samotné sekty a určené jen těm jejím členům, kteří úspěšně zakončili první (testovací a prosévací) cvičební cyklus. Hloubavý a dostatečně zvědavý čtenář však dokáže v jiných taoistických pramenech identifikovat další směr, kterým se má ubírat – hlavním účelem tohoto textu je mu v tom napomoci.

Filosofie Bílých Tygřic

Základní myšlenky celého učení Bílé Tygřice a Nefritového Draka shrnuje tento výňatek:

Sexuální energie je příčinou lidského narození.

Nedostatek sexuální energie je příčinou smrti.

V sexuální energii je tajemství zdraví i nesmrtelnosti.

 

U mužů spočívá toto tajemství v udržování sexuální energie.

U žen spočívá toto tajemství v jejím vývoji a aktivitě.

Lao’c: „Tajemná žena je nevyčerpatelná.“

 

Způsob, jakým dosáhl nesmrtelnosti Žlutý císař, nelze srovnávat se způsobem,

jakým dosáhla nesmrtelnosti Západní královská matka.

Každý má svou vlastní cestu, každý potřebuje esenci druhého, aby se stal celým člověkem.

Muž energii zadržuje, žena ji absorbuje.

Nebe (muž) tvoří, Země (žena) přijímá.

Muž je aktivní a proto hledá klid.

Žena je klidná a proto hledá aktivitu.

Oba musí získat esenci druhého, aby byli celými lidmi.

Jin absorbuje jang, jang absorbuje jin – toto tajemství je tak jednoduché, že je přehlíženo.

Všechno v přírodě se musí spojit se svým opakem,

aby došlo k růstu a dosažení potenciálu.

Jako nemůže strom existovat bez slunce a vody,

člověk nemůže existovat bez sexuální energie.

Nesmrtelnosti lze dosáhnout pouze ukázněným užíváním sexuální energie.“2

 

Jak již bylo řečeno, Bílé Tygřice se zabývají praktikováním sexuálních metod vnitřní alchymické kultivace. Jak uvádí Eva Wong v knize Taoismus, taoistické učení se k těmto metodám staví značně pragmaticky a oblíbený romantický přístup dnešní doby je mu velice vzdálen. Sexuální techniky práce s energií bývají často prezentovány jako doplněk partnerského života, napomáhající k utužení vztahu mezi partnery. Reálné sexuální techniky se však častěji zabývají absorpcí energie jednoho z partnerů tím druhým. To je také důvod, proč Nefritový Drak po určité době od Tygřice odchází a také proč Tygřice vyhledává Zelené Draky.3

Sexuální kultivační metody ze začátku považují za nutné shromáždit v těle velké množství sexuální energie ťing. Muži si při vaginálním styku se ženou doplňují svou energii jin a ženy naopak jang. Zpravidla dochází k tomu, že energii vytvořenou během styku absorbuje ten silnější z obou partnerů. Bíle Tygřice zastávají názor, že orální sex je pro ženu nejlepším druhem styku. Toto tvrzení má z hlediska práce s energií svou logiku: Při provádění orálního sexu žena může lépe kontrolovat sebe a své vnitřní pochody, čehož je během klasického styku pochopitelně těžší dosáhnout. Muž během orální stimulace dosahuje intenzivnějšího vzrušení a díky tomu produkuje více energie. A nakonec při vyvrcholení žena absorbuje mužovu energii a to i kdyby orální styk probíhal s vnitřně silnějším partnerem – tato skutečnost přirozeně vyplývá už ze samotné podoby tohoto styku.

Další logickou souvislostí je, že se Tygřice měly snažit vyhýbat klasickému sexuálnímu styku. Není přímo řečeno, že by nikdy neměly mít takovýto styk, ale pouze omezit jejich množství. Toto přesvědčení může mít několik příčin. Kromě již zmíněné menší šanci na absorbování mužské energie znamenal vaginální styk v dřívější době pro ženu velkou pravděpodobnost otěhotnění. Těhotenství, porod a následná péče o dítě ženu vyčerpávají. Svou roli také hraje to skutečnost, že klasický styk je v patriarchálních společnostech výrazem mužovy převahy nad ženou. Ženy v takovýchto společnostech často neměly žádná oficiální práva. Následné vyvinutí ženské sekty zaměřené na získávání energie a kontroly nad muži lze vnímat jako pokus o kompenzaci pocitu bezmocnosti. Z výše uvedeného je patrné, že dnešní Tygřice nemají tolik důvodů se vyhýbat klasickému sexuálnímu styku.

Podstatným prvkem tohoto systému je, že se žena – Tygřice při svých pokusech o dosažení Absorpce mužské energie neodkrývá, není tolik zranitelná (fyzicky ani psychicky) a běh věcí určuje sama. V ten moment má nad mužem absolutní převahu. Vysávání mužské ťing a čchi a náznaky vampyrismu lze chápat ve stejném kontextu.

K hlubšímu zamyšlení nad tímto tématem poslouží následující citát:

 

Nebeská brána (ústa) při sexu stimulují šen (ducha) a má tedy duchovní účinky.“

Nefritová brána (vagina) při sexu stimuluje ťing (sexuální energii) a má tedy fyzické účinky.“4

 

Ústa jsou v taoismu spojena s horní dutinou (třetím okem), kde sídlí šen (duch) a jsou bránou k břichu, které je alchymickým kotlem, v nemž dochází k očišťování a zjemňování absorbovaných energií a později k tvorbě nesmrtelného zárodku. Tímto tématem se podrobněji zabývám v druhé části textu.

Tři cvičební periody

Učení Bílých Tygřic má tři etapy, z nichž každá trvá tři roky, dohromady tedy devět let. Na začátku první periody se žena – začínající Tygřice – seznamuje se základy filosofie Tygřic, provádí meditace a poznává svou vlastní sexuální energii z duchovní stránky. Během této úvodní fáze začíná i s regeneračními cviky5. Uvádí se i záměrné omezování menstruace, díky kterému žena údajně neztrácí tolik energie. Žena se vrací do dob, kdy jí menstruační cyklus teprve začínal. Může se vyskytnout i nepravidelnost menstruace, některé pokročilé Tygřice údajně menstruují pouze jednou za tři měsíce.6 Seznamuje se sexuálními technikami, které se učí vnímat z energetického a magického hlediska. Zároveň se učí také technikám transformačním. Ty jsou u Tygřic pochopitelně těsně spjaty s těmi sexuálními. Učí se umění absorpce mužské energie.

V souvislosti s regenerační periodou stojí rovněž za zmínku to, že mladé dívky do jednadvaceti let, které ještě neměly pohlavní styk, tuto fázi výcviku mohou vynechat a přejít údajně rovnou do druhé cvičební periody. Vynechání tří let výcviku, který má velice silnou spojitost s číslem devět a jeho násobky je sporné. Mimo jiné šlo i o dobu zrání osobnosti. Nejen já se často setkávám s lidmi majícími zájem o praxi, ale kteří už nejsou ochotní věnovat dostatečně dlouhou dobu ani opravdu dlouhodobým systémům či sériím operací. V takovém případě ale není umožněna právě ona mystická transformace osobnosti, která probíhá právě v rámci růstu a postupného zrání v jednom konkrétním systému.

Druhá – udržovací perioda následovala po dokončení první. Tygřice už nebyla pod neustálým dohledem svého učitele, pouze jej jednou za tři měsíce navštěvovala, aby mu sdělila výsledky svých cvičení a případně jej mohla požádat o radu. Rovněž mohla mít své vlastní žáky, pokud o ně stála. Během regenerační periody Tygřice nebyla povinná intenzivně cvičit transformační techniky. Jejím úkolem je bylo plně ovládnout právě během druhé periody, kdy už byla dostatečně seznámena s filosofií Tygřic a teoreticky za sebou již měla některé duchovní pokroky. Kromě cvičení transformačních technik bylo jejím hlavním úkolem celkově rozvíjet svou vitální a sexuální energii, tedy čchi a ťing – opět prostřednictvím duchovních cvičení a meditací, prací s vlastní ťing a s pomocí Zelených Draků a Nefritového Draka.

 Třetí – kultivační perioda. Od začátku třetího cvičebního cyklu byl vývoj Tygřice plně v jejích rukách. Regenerační i transformační cviky prováděla dle svého uvážení, vybírala si, co jí prospívá a které techniky budou její cestou k nesmrtelnosti. Během této periody Tygřice spojuje sexuální a životní energii s duchovním poznáním, tedy ťing, čchi a šen. Pokud je její šen dostatečně na výši, může prostřednictvím cvičení a meditací povznést jak čchi, tak i ťing. To se dá označit za první fázi na cestě k nesmrtelnosti. V této periodě již Tygřice absorbovala dostatek energie a nepotřebuje další Zelené Draky (jestliže jim prostřednictvím styku nechce pomoci). Věnuje se výhradně vlastní transformaci.

Zelený Drak (Čching Lung)

Zelené Draky Tygřice využívá k získávání energie ťing a čchi. Tyto energie Tygřice dále využívá k vlastní regeneraci, dosažení osvícení a urychlení transformace. Některé Tygřice údajně vysávaly energii Zeleným Drakům tak dlouho, dokud nebyli naprosto vyčerpaní. Jedna mocná Bílá Tygřice prý ovládala techniku absorpce tak dokonale, že když měla se Zeleným Drakem pouze jediný styk, byl tento muž natolik vyčerpán a zbaven energie, že musel ulehnout na lůžko a onemocněl. Vzpomínka na bájné vampíry se zde opravdu nabízí. V knize je to uváděno jako mylné tvrzení. Současně působí poměrně humorně sdělení, že dnešní Bílé Tygřice se řídí etickými pravidly a užívají jistých modifikovaných technik nezpůsobujících přílišné vyčerpání Zeleného Draka. Podotýkám, že míra „odběru energie“ záleží v první řadě na tom, jak dalece Tygřice ovládá absorpci, v druhé řadě také na její povaze i na vztahu k Zelenému Drakovi. Může jít jak o zcela vampýrské techniky, tak i o techniky výměny energie mezi partnery.

Podle knihy je Zelený Drak pro Tygřici jakýmsi nezávazným sexuálním partnerem, na něhož by se neměla citově vázat. Z tohoto důvodu by se neměli sejít více, než devětkrát. Pak musí na několik týdnů udělat pauzu, mimo jiné i proto, aby měl Zelený Drak čas na přirozené doplnění energie, o níž přichází během styku s Tygřicí. Maximální počet devíti schůzek opět vychází z modifikovaných metod, které nemají muže absolutně a definitivně vyčerpávat. Po takovém vyčerpání Zelený Drak často od Tygřice odchází sám, ač na vědomé úrovni nemá ponětí, co se s ním během jejich schůzek děje.

Je jasné, že mnoha ženám může tento druh nezávazných styků činit potíže, jiné je naopak můžou právě toto považovat za vzrušující. Záleží jen na ženě samotné, jaký přístup k Zeleným Drakům zvolí. Pokud jde o samý princip absorpce energie ťing a čchi mužů, nelze jej v rámci cvičení Bílé Tygřice vynechat. Kvantita Zelených Draků cvičení teoreticky urychluje. Prakticky je ale možná i situace, kdy bude styk s mnoha různými Draky dělat Tygřici takový problém, že nedokáže dosáhnout Absorpce. Proto by každá žena měla tento prvek cvičení důkladně zvážit a rozhodnout se, co je pro ni nejlepší a případně si cvičení upravit podle sebe (zároveň by ze sexuálního cvičení neměla dělat cvičení asexuální). Také již zmíněný vztah Tygřice k Zelenému Drakovi nemusí být pouze sexuální, respektive Zelený Drak nutně nemusí sloužit pouze jako jakási „baterie“ ze které se Tygřice nabije a pak jí vyhodí. Jednoduše to může být i partner Tygřice, který nesplňuje nutná kritéria pro to, aby mohl být přímo Nefritovým Drakem. Potom je samozřejmě na místě, aby Tygřice prováděla absorpci pouze příležitostně, dle energetických možností partnera.

Kvůli množství a kvalitě energie se Tygřice často zaměřovaly na taoistické mnichy a jiné duchovně praktikující muže, u nichž se dalo předpokládat, že se svou energií pracují a kultivují ji – v takovém případě je lehce pochopitelné, že pro Tygřici byla taková energie cennější, než u obyčejných mužů.

Absorpce Drakova dechu

Absorpce mužské ťing, neboli absorbování Drakova dechu probíhá během sexuálního styku, při němž Tygřice dosahuje zvláštního, hypersenzitivního stavu. Podstatou tohoto je právě stav změněného vědomí a vnímání podnětů, který je jak víme důležitý i při klasických magických operacích a jehož dosahování je různé. Tygřice tedy před úspěšnou absorpcí musí dosáhnout změněného stavu vědomí, nikoli však orgasmu, ten by právě narušil onen kýžený stav změněného a vybuzeného vědomí.

Těsně před mužovým orgasmem Tygřice tiskne nohy pevně k sobě anebo si zakrývá rukou pohlavní orgány, aby tak zabránila unikání své vlastní sexuální energie. Poté se s penisem v ústech devětkrát nadechuje a imaginuje mužovu energii jako zelenou páru vycházející z jeho penisu a nasává ji otevřenými ústy a nosem a představuje si, jak jí tato energie naplňuje mozek. Bez dosažení hypersenzitivního stavu není možné, aby byla Drakova energie pro Tygřici takto viditelná. Poté si osmnáctkrát propláchne ústa směsí slin a Dračích slz (předejakulační tekutinou). Po mužově orgasmu se Tygřice opět devětkrát nadechuje a představuje si, jak do sebe vstřebává mužovu energii. Znovu si osmnáctkrát propláchne ústa spermatem a spolkne jej. Cítí, jak jí putuje do žaludku. Nakonec obrátí oči dovnitř své hlavy a imaginuje vizi stovek malých světel.

Pokud Tygřice po ukončení techniky Absorpce cítí ze spodní části žaludku teplo nebo mírné brnění, provádí techniku dobře. Sám autor uvádí, že se opravdová Absorpce nepodaří pokaždé a je potřeba ji cvičit. Jestliže se Tygřici nepodaří dosáhnout během Absorpce i kýženého duchovního stavu, vstřebá do sebe alespoň sílu Zeleného Draka, kterou využívá k vlastní regeneraci, ale i k akceleraci svého duchovního vývoje. Pomocí této techniky se Tygřice snaží dosáhnout stavu „osvícení mysli“ neboli stavu Sta návratů a to devětkrát za tři roky první periody.

Sto návratů

Tento stav přichází tehdy, když se sexuální energie ťing Tygřice stane natolik silnou, že vytlačí energii čchi vzhůru po páteři a ta poté aktivuje šen (duchovní energii). V praxi se to Tygřicím většinou děje po či zároveň s úspěšnou Absorpcí. Pro tento stav je charakteristické, že sliny proudí daleko více, než je obvyklé, z dolní části žaludku stoupá teplo a Tygřice cítí přívaly energie. Analogie k probuzení energie Kundalini je více, než zjevná. V tomto stavu dochází k propojení duchovní a sexuální energie a mohou následovat živé vize či snové zážitky v polovědomém stavu, případně snění za plného vědomí. Úspěšná Absorpce je předstupněm dosažení Sta návratů a nutnost tento zážitek opakovat devětkrát za tři roky první periody je pro Tygřici klíčový cíl pro pokračování v této cestě. Je to proto, že i podle knihy některé mladší Tygřice v první periodě nedokážou spojit „nemravnou“ sexualitu s duchovními prožitky a tento zážitek je tomu učí. Dále Tygřice také musí během první periody vytvořit „Zárodek Nesmrtelné Panny“, aby s jej v dalších šesti letech mohla náležitě rozvíjet.

Tři vrcholy a uchování ťing v ledvinách

Podle Hsi Laie využívá sekta Bílých Tygřic k regeneraci rovněž tělesných sekretů, které získávají z míst na těle označovaných jako Tři vrcholy. Popis využívání tělesných sekretů uvedený v knize je mírně řečeno nepřesný: Vyšší vrchol se má nacházet v ústech pod jazykem a jde o šedavou hmotu uvolňující se během stimulace nebo sexuálního vzrušení. Střední vrchol by měla být sladká bílá tekutina v ňadrech nazývaná Broskev nesmrtelnosti. Nižší vrchol je vaginální sekret. Hsi Lai snad chtěl tímto symbolickým popisem snad poněkud zjednodušit složitou taoistickou nauku vnitřní alchymie. Nicméně se tento pokus jeví poněkud nešťastně, jelikož pro začátečníky chybí zásadnější informace, než je ta o slinách a vaginálním sekretu:

Tři vrcholy jsou jinak zvány třemi dutinami anebo třemi tan-tchieny (dan tian). Jejich brány se nacházejí na páteři a když jsou otevřeny, energie může volně proudit. Spodní tan-tchien je umístěn asi 4 centimetry pod pupkem a symbolicky se mu říká alchymistický kotel, protože v něm dochází k očišťování a zjemňování energií. Střední tan-tchien je na hrudi (solar plexus) a vrchní tan-tchien je v místě, kde se páteř spojuje s lebkou. Bývá nazýván také třetím okem nebo původní dutinou.

Těsně před a během orgasmu se Tygřice snažila přenést energii zpět do ledvin, aby se tam společně hromadily ťing a čchi, které posléze mohly stoupat až do dutiny Paj Chuej7 k dosažení osvícení. Postup je následující: Nejdříve Tygřice přitiskla jazyk na horní patro (za účelem lepšího oběhu energie v těle a kvůli uvolnění Rudého lotosu). Obě dlaně tiskla na vaječníky a tlačila na ně (údajně kvůli vytlačení sekretů a uchování ťing). Stáhla hýžďové svaly a soustředila se na to, jak jí energie orgasmu proudí do ledvin. Zároveň po celou dobu trvání orgasmu zadržovala dech. Po odeznění orgasmu smísila Nižší vrchol s Vyšším vrcholem a kroužila jazykem po vnitřní straně dásní a zubů – nejdříve třikrát po směru hodinových ručiček a následně třikrát proti směru. Devětkrát si touto směsí vypláchla ústa a jazyk a směs najednou spolkla. Opět přitiskla jazyk na patro a vnímala účinku polknutí v dolní části žaludku.

Jak vidíme z popisu dalšího postupu práce s ťing a čchi, Hsi Laiův postup není úplně scestný. Dlužno říci, že z magického hlediska je pro první pokusy laika téměř dostačující – soustředění se na přijmutí energie z Nižšího vrcholu Vyšším vrcholem může fungovat a navíc dochází k tolik žádanému posílení orální fixace Tygřice. Ovšem z pohledu vážného zájemce chybí popis vedení energie ťing a čchi nahoru po páteři.

Vedením těchto energií po páteři z dolního přes střední až k hornímu tan tchienu uskutečňujeme tzv. „malý nebeský okruh“. Aby se z malého okruhu stal velký, zapojující se v pokročilejších fázích cvičení i tan tchieny v nohách. Opět i v klasických taoistických dílech se objevuje myšlenka devítinásobného oběhu čchi skrz malý nebeský okruh, aby se v těle mohl začít utvářet elixír. Práce se třemi tan-tchieny je jedním z klíčových prvků vnitřní alchymie. Jejich otevření je prvním krokem k získání elixíru. Dalšími jsou kontrola dechu a kultivace Tří pokladů.

Tři poklady

Každý člověk vlastní Tři poklady, teda jakési tři kvality energie. Životní energii představuje ťing sídlící v dolním tan-tchienu. Zároveň je i plodivou a sexuální energií. Je hodně podobný Fredovu pojetí pudu života jakožto sexuálního pudu. Druhým pokladem je energie dechu a životní energie – samo ťing se transformuje na čchi, ťing a čchi nemůžou být bez sebe. Třetím pokladem je šen, energie ducha a mysli. Opět, pokud je slabé čchi, nemůže se náležitě rozvíjet ani šen. Každý člověk vstupuje do života s určitým stupněm prekosmické hladiny ťing, čchi i sen. Postkosmické ťing, čchi a šen jsou potom získávány, obnovovány a kultivovány během života.

ŤING představuje energii života. Jeho stimulací a uchováním získáváme sílu a uchováváme si mladistvý vzhled. Muži o ťing přicházejí při sexuálním styku, ženy během menstruačního cyklu. Ťing poškozuje i špatná strava. Díky ťing dochází k tvorbě spermatu a sekretů u žen. Plodnost.

Existuje prvotní ťing, tedy takové, se kterým se rodíme a je neporušené například sexuální aktivitou – takové mají například děti. Kalné ťing je již porušené a není obnovováno ani kultivováno – takové ťing má asi většina dospělé populace. Pravého ťing se dosahuje pomocí transformačních a kultivačních technik. Nahromaděné ťing se později pomocí cvičení proměňuje ve čchi.

ČCHI je energií dechu. Čchi bývá nepřesně či neurčitě definováno a bývají do něj zahrnovány současně kvality všech Tří pokladů. Rozdíl mezi dalšími dvěma poklady je potřeba umět spíše vycítit, než intelektuálně vymezit. Čchi je energií dechu či kosmickou energií. Díky rozvíjení dechu a dechovým cvičením proudí čchi do všech částí těla a udržuje je zdravé a vitální. Taoismus se podobně jako i jiné filosofické směry hlásí k známému tvrzení „ve zdravé těle zdravý duch“. Teprve když čchi správně obíhá v těle, může být rozvíjen i šen (duch) a započato utváření elixíru.

ŠEN je energií ducha, mysli a inteligence. Z našeho těla vyzařuje očima. O tom, že jsou všechny Tři poklady vzájemně propojeny svědčí i tato věta: „Hromadění čchi způsobuje, že šen se stává pronikavým“8 Šen se může rovněž projevovat i vně našeho těla, tedy už nikoli jako duch a moudrost, ale jako vůle. Může jít o vymisťování šen během snů či o vědomé astrální cestování, ale také o ovlivňování okolního světa pomocí kultivovaného šen.9

Nefritový Drak

Kdo ví, co je v něm mužného,

a má na paměti, co je v něm ženského,

stává se hlubokým řečištěm světa.

Kdo je hlubokým řečištěm světa,

neopouští stále působící ctnost

a může se vrátit do stanu novorozeného děcka. 

 

Kdo ví, co je v něm jasného,

a má na zřeteli, co je v něm temného,

stává se vzorným příkladem světa,

neodchyluje se od stále působící ctnosti

a může se vrátit do stavu vrcholného nebytí.

 

Kdo ví, co je v něm úctyhodného,

a má na zřeteli, co je v něm zahanbujícího,

stává se širokým údolím světa.

Kdo je širokým údolím světa,

má dostatek stále působící ctnosti

a může se vrátit do stavu původní jednoduchosti.

 

Rozptylováním jednoduchosti

povstávají „nádoby k užitku“.

Používány moudrým,

slouží jako nástroj vlády a správy.

Pak svrchovaný řád

zůstává nerozdělen a neporušen.

 

Tao te ťing — 28. kapitola

 

Může se zdát, že v tomto systému je větší důraz kladen na ženská cvičení a kultivační metody. Je to proto, jak uvádí sám autor, že většina taoistických textů věnujících se kultivaci tří pokladů (ťing, čchi a šen) se orientuje především na muže a jak již bylo řečeno v Knize Bílé Tygřice „Způsob, jakým dosáhl nesmrtelnosti Žlutý císař, nelze srovnávat se způsobem, jakým dosáhla nesmrtelnosti Západní královská matka.“ Aby si čtenář udělal lepší představu o komplexnosti systému Bílé Tygřice, uvádím zde i některé základní informace o cestě a technikách Nefritového Draka.

Doba cvičení Nefritového Draka je 9 let, stejně jako u Tygřice. První 3 roky cvičení by měl trávit s Tygřicí. Jeho metody spočívají ve střídání krátkých období celibátu a různých sexuálních cvičení spojených s metodami vnitřní alchymie. První tři roky jsou pro něj nejdůležitější, protože během nich tvoří základ pro svou další cestu. Po nich by měla následovat další dvě období naplněná meditacemi a další duchovní praxí10, ovšem nikoli striktním celibátem. Jsou dvě věci označované jako nejškodlivější pro muže: Přemíra sexu a odmítání sexu.

Nefritový Drak v prvních třech letech usiluje především o posílení své ťing. Činí tak prostřednictvím několika odlišných metod: Prováděním pokročilých sexuálních technik s Tygřicí, pozorováním Zelených Draků, meditacemi a bylinnými prostředky. Všechny tyto prostředky napomáhají regeneraci, pročištění a vytříbení energií ťing a čchi.

Jakmile jsou tyto energie dostatečně očištěny a posíleny, dochází při stimulaci těch energií během meditací či sexuálních cvičení k jejich mimořádnému vydráždění. V této chvíle je třeba dokázat tyto energie usměrnit takovým směrem, aby zapůsobily i na ducha, neboli šen. Jestliže se tak stane, následují mystické zážitky a stavy, což je cílem spolupráce Bílé Tygřice i Nefritového Draka. Na začátku cvičení je pro Nefritového Draka klíčový zážitek Žlutého proudu, které je klíčem k dalším a pokročilejším transformačním technikám – otevírání původní dutiny a vracení ťing do ledvin a mozku.

Pozorování Zelených Draků

Zelení Draci jsou asi nejkontroverznějším prvkem v učení Bílé Tygřice a Nefritového Draka. Důvodem jsou nezávazné sexuální vztahy mezi Zelenými Draky a Tygřicí a rovněž u některých Tygřic vysoký počet Zelených Draků naráz. Další příčinou je pozorování styků Tygřice se Zelenými Draky Nefritovým Drakem, které je v knize doporučováno. Tato praktika vyplývá z předsvědčení, že podstatou ženské sexuality je exhibicionismus a podstatou mužské je voyaerství. Během tohoto pozorování se Nefritový Drak začíná nevědomky ztotožňovat s Tygřicí a vyplývají tak na povrch ženské stránky jeho osobnosti.

Pozorováním Zelených Draků s Tygřicí může údajně Nefritový Drak dosáhnout velice silných duchovních zážitků. Je to díky samotnému tajnému pozorování dvojice, ale také díky nepřítomnosti vlastní sexuální stimulace v kombinaci s intenzivním vzrušením (Nefritový Drak nesměl během pozorování dojít k vyvrcholení). Pozorování Tygřice a Zelených Draků je pro muže zajímavým způsobem práce s ženskou energií, avšak není nezbytnou podmínkou cvičení. Tygřice by svého Nefritového Draka neměla nutit pozorovat ji, pokud je mu to nepříjemné.

Navrácení ťing do mozku

Existují dvě fáze, jimiž muž musí projít, aby v sobě mohl vytvořit nesmrtelný zárodek, jehož rozvíjením dosáhne nesmrtelnosti. Prvním krokem je otevření původní dutiny, neboli c’čchiao, pomocí meditací. Tygřice tohoto stavu dosahují snadněji díky technice Absorbování Drakova dechu. Druhým krokem je stimulace Žlutého proudu, pro Tygřice známého jako Sto Návratů či Osvícení, kterého dosahují po úspěšné Absorpci. Nefritový Drak může níže popisovanou metodu otevírání původní dutiny praktikovat rovněž během pozorování Zelených Draků.

Otevírání původní dutiny

Původní dutina zvaná c’čchiao je umístěna za očima, uvnitř hlavy. Je propojena s dvěma vedlejšího čchiovými meridiány. Levý meridián se jmenuje tchaj ťi neboli Nebeský vrcholný a pravý čchung ling neboli Nehmotný duch. Oba se připojují k dutině Nebeského údolí (tchien ku) umístěné nad nimi a také k dutinám ve středu obou nohou – jung čchuan neboli Bublající pramen.

„Stimulováním původní dutiny a viděním osvícení čchi začne proudit dvěma vedlejšími meridiány a tím ovlivňovat i pohyb čchi do dutin tchien ku a jung čchuan.“11 Tento pohyb není vyvolán vůlí, nýbrž je přirozeným důsledkem stimulace původní dutiny. Je také ukazatelem toho, že se dutina začíná otevírat – pohyb čchi po meridiánech můžeme fyzicky cítit. Dalším ukazatelem může být také bílé světlo či jeho záblesky vnímané během meditační koncentrace na původní dutinu. Ze začátku může člověk vnímat pouze jeden z těchto vjemů, avšak čím více je původní dutina otevřena, tím silnější jsou i pocity. Při dosažení těchto pocitů v těle pomalu začíná proces tvorby elixíru.

„Šen sídlí v mysli a projevuje se v očích. Čchi sídlí v dolní části břicha a projevuje se v genitáliích. Osoba bez schopnosti soustředit svou mysl nedokáže dospět k osvícení. Bez energie dechu v dolní části břicha ztratí genitálie svou sílu, protože není možné nahromadit energii ťing. Účinnost této metody závisí na schopnosti koncentrace a na zadržení dechu dole v břiše.“12

Pro otevření původní dutiny je nutné zklidnit tělo a mysl pomocí meditace. Na poloze těla při této technice nezáleží, musíme však dbát na to, aby byla rovná páteř. Rovněž není doporučeno ležet na levém boku, neboť je při tom zatěžováno srdce. Špička jazyka se dotýká horního patra (kvůli spojení meridiánu žen-mo či žen-maj), oči jsou přivřené a dívají se na špičku nosu. Mysl se soustřeďuje na prostor mezi očima.

Důležitou součástí otevírání původní dutiny je dýchání. Nejprve je potřeba dech očistit pomocí dýchání nosem a vydechování ústy devětkrát za sebou. Dále uzavřeme pravou nosní dírku a nadechujeme pouze levou. Vydechujeme naopak se zakrytou levou nosní dírou, rovněž devětkrát. Celou dobu nadechujeme až do břicha, nikoli pouze do plic. Všechny malé děti z počátku dýchají do břicha, je to přirozenější a zajišťuje to lepší okysličení mozku. Jazyk je stále na horním patře.

Tato meditační a dechová cvičení je třeba provádět každý den až do chvíle, kdy ucítíme, že dochází k otevření původní dutiny (již zmíněné záblesky světla a pohyb v meridiánech). Od této fáze se přechází k pokročilejším dechovým cvičením.

Při tzv. želvím dýchání jde o zadržování vzduchu v těle. Dělá se to proto, aby mohlo čchi v těle lépe proudit. Dech by měl být sladěn s tlukotem srdce. Nejdříve se cvičící učí vydechovat vzduch z dolní části břicha při počítání do dvanácti, do šestatřiceti a následně do šedesáti. Stejným způsobem se má následně cvičit nadechování. Taoisté údajně dokáží při tomto cvičení počítat až do 360 či 1200.

Další fází je nesmrtelné dýchání. Jedná se spíše o energetické než o dechové cvičení. Jde o dosažení takové meditační úrovně, kdy dech spolu s čchi proudí směrem od chodidel po meridiánech až do mozku. Dosažení této fáze však není podmínkou pro otevření původní dutiny.

Popisy nejrůznějších metod dýchání bylo zaplněno hodně stran textu.13 Naproti všem výše popsaným technikám Olson v knize Posvátná pečeť mysli Nefritového císaře jaksi varovně pozvedá prst a upozorňuje čtenáře na vcelku praktickou věc – a to, že na technice dechu ve skutečnosti až tak nezáleží (ne v začátcích cvičení) a není dobré propadnout lpění na technice samotné. Velký důraz naopak klade na pravé či původní dýchání, což je stav, kdy nepatrným pohybem mysli ovládáme dech, který plyne přirozeně, bez vědomé koncentrace na dech samotný a bez provádění jiných dechových technik.

Princip přirozeného dýchání spočívá v zaměření pozornosti na tan-tchien. Žák se nemá pouze soustředit na vnímání dolního tan-tchienu, ale má se „cele pohroužit do tan-tchienu“. Další dechové techniky dle Olsona mají smysl pouze po zvládnutí přirozeného dýchání a vědomé kontroly oběhu čchi v těle. S tím také souvisí skutečnost, že jakmile je dosaženo pravého dýchání, spojí se v těle jin a jang, což je často doprovázeno zvukem podobným výstřelu či hromu.

Probuzení Žlutého proudu

Jako Žlutý proud je označován zážitek, který člověk může zažívat při meditacích. Jde o vizi jakoby tisíce světel uvnitř hlavy. Tento prožitek je znamením, že dochází k otevření původní dutiny či třetího oka.14 Opět není vhodné na něm ulpívat. Jakmile ho je dosaženo, má se pokračovat přenesením tohoto světla do třetího oka (nazývaného též Zlatý dvůr) a poté jej nechat klesnout do dolního tan-tchienu. Klíčové je zde především světlo nalezené uvnitř a neustále vyzařující ven obrátit tak, aby neunikalo a zářilo vnitřně. V případě správného postupu zazní zvuk hromu a začíná proces tvorby elixíru.

Následující postup je uveden v Hsi Laiových knihách a lze jej chápat jako jedno z možných cvičení pro otevírání původní dutiny:

Nejprve je nutné pomocí meditace dosáhnout stavu klidné mysli, aby mohla být otevřena původní dutina. Poté probíhá vzájemná sexuální stimulace mezi Nefritovým Drakem a Bílou Tygřicí. Muž se během styku snaží oddalovat svou ejakulaci. Následně si představuje, jak zadržené sperma (sexuální energii) silou vůle vtahuje do ledvin a z nich po páteři až do mozku. Žena kontroluje svou vášeň a snaží se při orgasmu neprojevovat příliš divoce, aby nenarušila cvičení anebo nepřivedla Nefritového Draka k orgasmu. Taktéž se soustřeďuje na sestoupení energie do ledvin. Až když dojde k jejímu nahromadění, vytahuje ji silou vůle po páteři k hlavě.

Při dostatečně dlouhé době provádění této techniky (což logicky předpokládá zvýšené nároky zejména pokud jde o mužovu kontrolu ejakulace) přichází zážitek Žlutého proudu. Poté, co se jej dvojici podaří dosáhnout,15 měli by se jej v následujících sto dnech pokusit opět vyvolat. Následující pokusy zároveň obnovují ťing a čchi v těle. Pokud partneři nemohou být spolu, měli by se stejného účinku pokusit dosáhnout meditacemi.

Tento zážitek je pro muže i ženu klíčový při tvoření zárodku nesmrtelnosti díky vytříbení jejich ťing a čchi, jejichž proudění v těle se tímto cvičením zlepšuje. Výše je uvedeno, že Tygřice by se měla snažit dosáhnout zážitku Žlutého proudu 9 krát za každé tři roky svého cvičení. Je to proto, že „s devíti postupnými oběhy čchi po meridiánech tu mo a žen mo se vytvoří kapka čistého elixíru a připojí se k tan-chienu. Takto se vytvoří duchovní zárodek, který vyživuje duchovní plod.“16

O sektě Bílé Tygřice a Nefritového Draka – historie

Hsi Lai se ve svých dílech odvolává na starou knihu Bílé Tygřice z roku 1748, sepsanou matkou sekty Bílých Tygřic Chin Hua, která údajně vycházela z mnohem starších pramenů. Kolem 18. století byl řád obnoven a získal rovněž své současné jméno, ovšem pod jinými jmény prý Tygřice působily již dříve.

Není tajemstvím a není ani neobvyklé, že se pro zvýšení váhy a duchovní autority mnoha textů autoři zaštiťují staletou či tisíciletou tradicí, která je mnohdy zcela vymyšlená, v lepších případech pouze těžko prokazatelná. Původně jsem tento dojem měla i o sektě Bílých Tygřic. V oblasti, kde by tato sekta měla působit bylo pravděpodobně mnoho různých sekt a těžko dokazovat existenci či neexistenci jedné z nich. Později jsem však letmé zmínky o sektě Bílých Tygrů a Zelených Draků našla i jiných pramenech17. Moje současná teorie je tato:

Je možné, ba dokonce pravděpodobné, že kdysi skutečně existovala sekta Bílých Tygrů a Zelených Draků.18 Rovněž je možné, že se tato sekta zaměřovala na vnitřní kultivaci pomocí sexuálně taoistických metod. Méně pravděpodobná je pak přímá návaznost Hsi Laiových Tygřic na takovouto sektu (na té ovšem ani sám Hsi Lai nelpí). Na druhé straně je patrné, že se toto učení opravdu opírá o taoistické metody a prameny. Co je důležité: z pohledu duchovní praxe je skutečně možné prostřednictvím dnešního duchovního odkazu Bílých Tygřic navázat kontakt se Západní královskou matkou.19

Jestliže budeme učení Bílých Tygřic posuzovat z tohoto hlediska, můžeme říci, že se Hsi Laiovi podařilo zajímavě navázat na duchovní odkaz jedné tradice a oživit jej. Masážní salony amerických Bílých Tygřic a množství populárních internetových stránek nabízející “duchovní“ masáže i jiné zboží jsou už jen dalším důsledkem zpopularizování této tradice. Nejde o něco, co by se nedělo i jiným učením a tradicím a v případě skutečného zájmu by se tím člověk neměl nechat odradit.

Po podrobnějším prostudování učení Tygřic a jeho porovnání s klasickými taoistickými sexuálními metodami se nabízí otázka, jaký je mezi nimi vlastně hlavní rozdíl anebo co Tygřice přinášejí nového. Kromě orálního styku, který není v klasických textech příliš zmiňován, a následné absorpce mužské energie (přičemž ani samotný princip absorpce nový není) už nic. Jak už jsem napsala výše, jde o vcelku zdařilé uchopení dávnějšího taoistického odkazu, přičemž zájem o hlubší studium zájemce nutně přivede symbolicky řečeno buďto do populárnějších masážních salónů anebo ke studiu taoismu.

K uzavření kapitoly o historii této sekty se hodí následující citát: „… mezi taoisty je rozšířené rčení že „v taoismu nejsou žádní heretici, ale jen sekty“.“20 Vždy existovalo mnoho různých sekt a není výjimečné, že jejich učení stála dokonce v přímém protikladu. Věřím, že se jedná pouze o odlišnosti na cestě, jejíž cíl je stejný.

O sektě Bílé Tygřice a Nefritového Draka – praxe

Některá ze cvičení, jež provádějí Bílé Tygřice na nás mohou působit nemorálně, avšak neubírá jim to na síle ani na praktické účinnosti. V každém případě jsou zajímavým materiálem ke studiu. Navíc na rozdíl od některých západních systémů zabývajících se sexuální energií nabízejí ucelený duchovní systém se základem v taoismu. Rozhodně nejde o pouhé zajímavé sexuální praktiky či hry odtržené od duchovní cesty – samozřejmě pouze, pokud je tak nechceme vnímat.

Samotný egregor21 Tygřic je velmi působivý a navzdory pochybnostem o jeho historické autenticitě se zdá být silný a živý. To je částečně způsobeno již zmiňovaným vampyrickým nádechem některých technik – upíři, věčná krása, sex a nesmrtelnost jsou vždy oblíbeným artiklem a zároveň silně působí na naši psychiku. Na tomto místě je zajímavé zmínit historku, kterou vypráví ve své knize Olson o duchovi, který sál čchi polibkem: Vypráví, jak jeho učitele jednoho dne navštívil velice podivný muž. Učitel mu nabídl jídlo, ale muž jej odmítl a požádal, zda by mohl dostat nějaký bílý vzduch, který učiteli vychází z úst. Učitel o tomto člověku později řekl, že šlo o „hladového ducha“. Dalším vypovídajícím náznakem může být historka ze samotné knihy Vyučování Bílé Tygřice (podle autora údajně mylná a pomlouvačná) o onemocnění některých mužů potom, co jim Tygřice vysály všechnu životní energii.

Těžko si tyto historky nespojit s historkami o různých druzích upírů.22 Vampír odebírá lidem energii – krví, dechem a při sexuálním styku. Činí tak pro vlastní potřebu a často si tak uchovává mladistvý vzhled. Ovšem nenaplňuje základní a stěžejní myšlenku učení Tygřic – a sice nekultivuje se, nevyužívá tuto energii pro svůj další vývoj, ale pouze pro trpné přežívání. Vampír je oživlá mrtvola. Tygřice je, nebo by měla být,23 duchovně praktikující člověk usilující o dosažení nesmrtelnosti. Kromě toho je třeba rovněž podotknout, že ani vztah mezi Bílou Tygřicí a Zeleným Drakem nemusí být zcela jednostranný, existují zmínky o tom, že Tygřice těmto mužům výměnou za jejich energii pomáhaly na duchovní rovině.

Avšak každé učení se dá praktikovat různými způsoby a po každé cestě můžeme kráčet jinak. Zůstaňme proto ještě na chvíli u temných sil. Si Wang Mu neboli Západní královská matka má za úkol střežit posvátný sad s broskvemi nesmrtelnosti, symbolicky samotnou bránu nesmrtelného nebe. Strážcem jejího paláce má být hrozivý drak a samotná Královna byla dříve známá jako vládkyně říše mrtvých nacházející se ve stejných západních horách, jako její palác. To by mohlo částečně podporovat teorii o vampyrických, či spíše přesněji řečeno temných aspektech tohoto učení.

Je pochopitelné, že Si Wang Mu má celkově temnější aspekty, než Nefritový císař. Je tomu tak ze dvou prostých důvodů. Prvním je samotná podstata ženství a temné energie jin. Námětem k meditaci může být chování některých samiček pavouků či kudlanek, které po oplodnění sežerou samečka, aby si tak zajistily dostatek živin. Pokud jde o pavouky, otevírá se zde vzhledem k učení Tygřic další zajímavá analogie. První dva ze tří tan-tchienů na těle mohou být přirovnány k hadímu principu (dolní tan-tchien, přirovnávání sexuální energie k hadí síle) a k pavoučímu (sluneční pleteň, střed těla a sídlo tiferet, anebo také střed pavučiny). Stav poznání těchto principů přichází v tu pravou dobu sám. Může k tomu dojít během dýchání do dolního tan-tchienu, aby došlo k zahřívání alchymického kotle (žaludku) v němž dochází k očišťování a dalšímu odpařování jemných energií. Tyto energie potom postupují přes střední tan-tchien až k hornímu a pomáhají otvírat původní dutinu (třetí oko). Krátce se o tom zmiňuji proto, že o principu hadí síly se různé zdroje zmiňují poměrně často, avšak o pavoucích a ženském protikladu k falickému hadu se tolik nemluví a je to jeden z dalších nezanedbatelných prvků učení Tygřic. Další a propracovanější analogie můžeme nalézt při seznámení se s pavoučí rodinou z knihy Voudon Gnostic Workbook Michaela Bertiauxe.

Druhým důvodem temné povahy Si Wang Mu je její funkce strážkyně prahu, ochránkyně brány nesmrtelnosti. Entity, které ochraňují prahy poznání vždy patřily k těm nejděsivějším. Fungují na základě psychologického konceptu. Částečně jsou projevy nás samých a berou na sebe podobu všeho strachu před pokrokem a novým poznáním, strachu z toho, že poznání, které právě tyto entity ochraňují, změní celý náš život a už nic nebude jako dřív. To je alespoň částečné objasnění povahy těchto entit. Strážcem paláce Si Wang Mu je již zmiňovaný drak. Při duchovní praxi je nutné draka přemoci, přemluvit, přesvědčit, obejít, přelstít – cokoliv, co si hrdina na cestě za poznáním zvolí. Podobně i palác Nefritového císaře hlídá nebeský pes, který však neodhání nenechavé lidi, nýbrž ochraňuje sídlo panovníka před zlými duchy.

Kniha Vyučování Bílé Tygřice se zdá být napsána v několika vrstvách. Prostý text nás seznamuje s návodem na omládnutí a dosažení krásy prostřednictvím sexu a ani se nesnaží zakrývat, že je více než na duchovní praxi zaměřen na stárnoucí Američanky a široké společenství lidí povrchně se zajímající o esoteriku a duchovno. Z výše uvedeného je patrné, že ač je kniha prezentována jako mírumilovné učení s veskrze blahodárnými účinky pomáhající ženám objevit v sobě skutečné hlubiny ženskosti a tím i krásy, vnímavější čtenáři si mezi řádky mohou povšimnout jistých náznaků.24

Zajímavý je uváděný výsledek správného provádění výše popsaných cvičení a technik: „Každý z nich by měl slyšet hlasité rány v uších, podobné ránám z děla. Když tento zvuk někdo slyší, obvykle má pocit, že jeho tělo páchne hnilobou, ale tím by se neměl znepokojovat, protože to je známkou toho, že jeho mysl zbavuje tělo procesu stárnutí. Během tříleté cvičební periody se oběma25 mohou zdát zlé sny. Ani to by je nemělo znepokojovat, neboť sny jsou jen známkou toho, že jejich mysl a tělo nechtějí přijmout regeneraci.“26

Výrazné zvukové vjemy jsou často popisovány i jinými prameny. Nejčastěji je zvuk podobající se výstřelu z pistole popisován buďto jako výsledek čistě vnitřního děje (například proniknutí hadí síly po páteři až do mozku), anebo jako jeden z charakteristických znaků doprovázejících přemístění vědomí do jiné úrovně či sféry.27 Není vyloučeno ani spojení obou těchto jevů, tedy proniknutí ťing či hadí síly po páteři do mozku a současné přemístění vědomí. Je zajímavé, že v případě těchto stavů daná osoba většinou není schopna jasně určit, zda byl její zážitek pouze halucinací anebo reálným přemístěním fyzického těla jinam.28 Viz také 3. verš textu Posvátná pečeť mysli Nefritového císaře uvedeného v předchozím textu: „Pak se v jednom roce vzneseš jako nesmrtelný.“

Další věc, která stojí za povšimnutí je doporučení změnění vnímání toku času pro začínající Tygřice. V knize Hsi Laie se v této souvislosti píše o obnovení radostných vzpomínek z dospívání a jejich opětovné prožití mající napomoct procesu regenerace. Podobné zmínky můžeme nalézt i v jiných taoistických textech. Změna v pojetí času anebo dokonce obrácení jeho toku souvisí se Saturnskou magií a jde svým způsobem o hraniční magii. Saturn je sedmou a tedy poslední planetou klasické astrologie a je vládcem času. Co se nachází za Saturnem se již netýká běžného lidského života. Pokud by se Tygřici skutečně podařilo změnit či obrátit své vnímání času, bude v jistém smyslu balancovat na hranici času a bezčasí, života a – nesmrtelnosti.

Závěrem je ještě potřeba dodat, že pro duchovní práci je potřeba ovládnout umění vnitřního zklidnění. Často se o něm mluví, ale málokdo jej chápe správně. Ve skutečnosti není nutné meditovat i během práce či cestování. Nebo alespoň ne v běžném slova smyslu. Nejde o dosahování pozoruhodných duševních stavů při čemkoli a kdykoli. Pravý význam vnitřního zklidnění je v umění být sám se sebou, naučit se naslouchat svým myšlenkám a později zastavit vnitřní dialog. Není to umění meditace, je to styl života, kterého se vám nepodaří dosáhnout během několika týdnů. Znám plno lidí, kteří se neumějí zklidnit a věnovat se v klidu svým myšlenkám, až se zdá, že se bojí sami sebe. Při jídle musí mít zapnutou televizi, při cestě vlakem či autobusem musejí poslouchat hudbu, sledovat film, psát nebo číst. Samozřejmě to nejsou špatné činnosti, ale někteří lidé budou dělat cokoliv, jen aby nemuseli být sami se sebou. Pokud na sobě pozorujete některé z těchto příznaků, velice pravděpodobně nebudete dosahovat duchovních úspěchů dokud se nezměníte.

Pokračování (druhá část článku) příště…

Poznámky

1 Devítka je pro tento systém celkově významným číslem – podrobnější informace viz například Magia Divina.

2 Hsi Lai: Vyučování Bílé Tygřice, strana 92. Podotýkám, že český překlad bohužel není příliš malebný. Anglický překlad, z něhož vycházel český překladatel se mi sehnat nepodařilo a o existenci čínského originálu lze mít jisté pochybnosti.

3 Podrobnosti jsou uvedeny dále v textu.

4 Hsi Lai: Vyučování Bílé Tygřice, strana 117.

5 Jedná se o fyzické a posilovací cviky kombinované s prvky systémů napomáhajících k rozvádění energie v těle (například známé tchaj-ťi čchüan). Přidává se ale i několik zvláštních cviků majících takřka rituální účinek, který je pravděpodobně zaměřený jednak na upoutání pozornosti a vůle ženy. Zároveň jde v hlubších etapách cvičení o jakási magická „gesta“ umocňující napojení se na daný egregor.

6 Je otázkou nakolik je skutečné omezení menstruace (ať už vůlí, pilulkami či bylinnými prostředky) vhodné pojímat jako kýžený cíl a ne pouze jako přirozený důsledek probíhajících duchovních cvičení. Někteří lékaři v dnešní době zastávají názor, že častá menstruace pro ženu opravdu nemusí být žádoucí. Pravidelný menstruační cyklus je prakticky výdobytkem moderní doby. Dříve byla žena 9 měsíců těhotná, po porodu a po období šestinedělí pak několik let dítě kojila. Během kojení má mnoho žen nízkou hladinu hormonů a nemohou otěhotnět a ani nemají menstruaci (anebo velice slabou). Výzkumy v této oblasti prokázaly, že dlouhé období bez menstruace nemá na zdraví ani na plodnost ženy negativní účinek. Za zmínku stojí též skutečnost, že v případě omezování menstruace zažívá ženy menší výkyvy nálad, což se může pozitivně promítnout i na její duchovní praxi. Samozřejmě na druhé straně existují i kritici tohoto názoru. Každopádně by omezování menstruace nemělo být hlavním cílem, nýbrž pouze vedlejším ukazatelem na správnost prováděných cvičení.

7 Dutina Sta návratů – část lebky, jenž novorozencům musí teprve dorůst, právě přes tuto dutinu prý při smrti duch opouští tělo. Jinak také třetí tan-tchien. Taoismus má pro tuto dutinu dle Olsona asi 35 různých názvů, je důležité nenechat se zmást.

8 Stuart Alve Olson: Posvátná pečeť mysli Nefritového císaře, Pragma 2005, strana 154

9 Crowleyho definice magie hovoří o „dosahování změny v souladu s vůlí“.

10 V zásadě je základní rozdělení na tři cvičební periody platné pro ženy i pro muže.

11 Hsi Lai: Vyučování Nefritového Draka, strana 171

12 Hsi Lai: Vyučování Nefritového Draka, strana 171

13 Taoismus zná 8 základních druhů kultivace, rovněž nazývaných vyživující umění (jang-šeng-su): meditace, cirkulace čchi pomocí dýchání, očišťování dechu, byliny, obnova ťing a čchi, regulace dechu, dieta a sexuální metody. Jak vidíme, správnému dýchání a kontrole dechu je věnována opravdu mimořádná pozornost.

14 Oslon uvádí, že taoismus má pro původní dutinu asi 35 názvů, proto je důležité nenechat se při studiu dalších pramenů zmást odlišnými názvy. Co růží zvou, i zváno jinak…

15 Údajně je velice nevhodné se o probuzení Žlutého proudu pomocí sexuálních technik pokoušet o samotě, pouze to vysiluje ťing a čchi.

16 Hsi Lai: Vyučování Nefritového Draka, strana 165

17 Konkrétně zde často uváděný Olson, například strana 204 anebo Eva Wong: Taoismus. Jde však o zmínky velice letmé a nelze si z nich utvořit obrázek o povaze sekty.

18 Jak vtipně podotkl jeden známý, je existence takové sekty více než pravděpodobná z prostého důvodu omezeného počtu barev a zvířat a naopak neomezeného počtu různých sekt – je tedy pochopitelné, že i na takovouto barevnou kombinaci jednou muselo dojít :-)

19 Samozřejmě po náležitém odfiltrování jiných příměsí. Zde záleží i na tom, jak se člověk duchovně vylaďuje, jak četbou vhodných textů, tak i pomocí dechových cvičení. Zkušenost je taková, že čím hlouběji se člověk do studia i cvičení noří, tím více se dostává do kontaktu se skutečným egregorem Si-wang-mu.

20 Wong Ewa: Taoismus. Strana 58

21 Egregory: astrální reprezentace hromadných „hnutí mysli“, ať už jsou to všeobecné lidské pudové tendence a afektivní stavy, nebo uctíváním či hromadnou činností vůbec vytvořené astrální bytosti (M. Nakonečný: Magie v historii, teorii a praxi, strana 313, jinak také http://esoteric.mysteria.cz/egregor.htm ).

22 A těžko si s trochou nadsázky nevzpomenout na mozkomory z knih o Harrym Potterovi.

23 Mé představy o tom, co Tygřice je nebo by měla být vycházejí z některých popisů vlastností, které by měl mít mág v dnešní moderní době. Často se o nich ve svých knihách zmiňuje například Jozef Karika. Ve zkratce: Mělo by jít o vyrovnaného člověka, úspěšného v práci i v osobním životě. S temnými aspekty své osobnosti by měl umět pracovat a transformovat je, nikoli si na nich „ujíždět“.

24 Viz také článek Vampyrismus a ženský kult Bílé Tygřice, http://www.ritual.cz/modules.php?name=News&file=article&sid=1234

25 Tygřici i Nefritovému Drakovi

26 Hsi Lai: Vyučování Bílé Tygřice, Pragma 2005, strana 288

27 Vzpomeňme si s trochou nadsázky na zvuk podobný výstřelu, který se ozývá, když se někdo v knihách o Harrym Potterovi přemístí.

28 Příkladem budiž létání Carlose Castanedy anebo zpráva sv. Pavla o návštěvě nebe. Oba nejsou schopni určit, zda šlo o mimotělní zážitek či nikoli. Podrobněji viz Reginald: Voodoo – kvantový skok za hranice běžné reality

 

Poznámka: Některé uvedené citace z knih Hsi Laie jsou mírně upravené, ač zachovávají původní smysl textu. Částečně je to tak kvůli větší přehlednosti a z části také kvůli úrovni některých překladů.

Napsáno v únoru 2010.

 

Použitá literatura a zdroje:

 1. Hsi Lai: Vyučování Bílé Tygřice, Pragma 2005, ISBN: 80-7205-172-5
 2. Hsi Lai: Vyučování Nefritového Draka, Pragma 2008, ISBN: 978-80-7349-019-5
 3. Lao-c´: Tao te ťing, DharmaGaia 2003, ISBN: 80-86685-12-8
 4. Stuart Alve Olson: Posvátná pečeť mysli Nefritového císaře, Pragma 2005, ISBN: 80-7205-180-6
 5. Eva Wong: Taoismus – Podrobný úvod do dějin čínské duchovní tradice a filozofie, Pragma 1997, ISBN: 80-7205-173-3
 6. Birrellová Anne: Čínské mýty, Levné knihy 2006, ISBN: 80-7309-379-0
 7. Jordan Michael: Encyklopedie bohů, Volvox Globator 1997, ISBN: 80-7207-087-8
 8. Kolektiv autorů: Mytologie – Mýty, pověsti a legendy, Fortuna Print 2006, ISBN: 80-7321-201-3
 9. http://cina.yin.cz/mytologie/
 10. Článek Vampyrismus a ženský kult Bílé Tygřice, http://www.ritual.cz/modules.php?name=News&file=article&sid=1234
 11. Gustav Meyrink, Hašiš a jasnozřivost, Volvox Globator: Praha, 2000

 

Děkuji Strážcovi za podporu a konzultace.