Poznámky k trhu a tradingu

Autor: | , 31. 03. 2008 | Bez komentářů

Poznámka: Následující text není plnohodnotnou esejí, ale spíše krátkým intuitivním zamyšlením nebo textovým fragmentem na dané téma.

Editor

Trhy sú dokonalé chaosféry. Treba s nimi zaobchádzať nanajvýš opatrne – ako s magickými predmetmi. Len im venuj pozornosť a oni tvoju realitu zašróbujú do špirály alebo rozbijú na márne kúsky. V každom prípade ju vtiahnu a zatočia s ňou. I s tebou. Trh je virtuálne miesto, v ktorom je na veľmi malý virtuálny priestor sústredených príliš veľa protichodných túžieb. Každá jedna z týchto túžieb tu nachádza svoj protiklad. Z takto vznikajúcich chviľkových fluktuácií (nerovnováh) trh žije. Ani virtuálna realita neunesie takú váhu len tak. Sila týchto protichodných túžob trhá virtuálnu realitu trhu a vytvára bránu na druhú stranu. Trh je magická realita, magický predmet, talizman, ktorý môže od základov magicky zmeniť tvoj život. Všetky tie teórie o trhu, býčí a medvedí trend, dlhé a krátke pozície, patterny, možnosť straty a zárobku sú len interpretáciami pre tvoju bežnú myseľ. Interpretáciami toho, že sa tu dotýkaš sveta nagualu, ktorý z teba behom chvíle môže urobiť milionára alebo žobráka. Celkom magicky. Finančná stránka a prechod peňazí z jednej strany na druhú je čisto sekundárnou záležitosťou. Trh vnímaný druhou pozornosťou je tunel inam, za hranice konsenzuálnej reality, pomocou ktorého je možné tvoju realitu hackovať, upravovať a prepisovať. (Pomocou tohto tunelu možno zaujať rozpoloženie v mimo-priestore, z ktorého je takéto programovanie možné. Takýchto spôsobov je samozrejme viac – mágia. Trhy sú jednou z ciest ako prejsť, čo sa týka reality, z módu read-only do rewrite freely.)

Na prácu s trhmi potrebuješ dokonalý magický kruh. V tom zmysle, v akom o ňom píšem v Zónách stínu:

„Zajímavá je spojitost magického vztahu k sobě samému s prostorem. Asi už jen málokterý praktik dnes věří v izolační funkci magického kruhu. Jeho funkci je třeba definovat v jiné rovině. Foucault v eseji O jiných prostorech poukazuje na existenci zvláštních prostorových lokalit: „Ze všech těchto míst mne zajímá jen jeden jejich určitý typ, totiž místa, která mají tu zvláštní vlastnost, že zaujímají vztah ke všem ostatním místům, a to takový, že zpochybňují, neutralizují, nebo převracejí soubor vztahů, které označují, zrcadlí nebo reflektují.“ ([90], 75). Vztah magického kruhu k „všem ostatním místům“ i času postuluje už Petr z Abana: „Kruhy se nedělají vždy stejné, naopak jsou nezbytné různé obměny podle přirozené povahy ducha, kterého chceme citovat, podle místa, doby, dne a hodiny. … Uděláme tři kruhy…do prostředního kruhu napíšeme jméno hodiny, v níž chceme naše dílo podniknout, pak jméno anděla, který této hodině vládne, pak pečeť tohoto anděla, pak jméno anděla, který vládne dni, kdy budeme vzývat, a ostatních jeho andělů, pak jméno současné roční doby, pak jména andělů, kteří jsou v této roční době u moci, pak jméno znamení, které této době vládne, pak jméno země v příslušné roční době, pak jména Slunce a Měsíce, také podle příslušné doby.“ ([1], 66-67). … Magický kruh je tedy tzv. heteroskopie – „jiný prostor“, ve kterém se převrací soubor vymezených vztahů a mág se díky změně vztahu k sobě samému a ke světu stává neomezeným vládcem.“

Porovnaj to s Markom Douglasom – jeho pojednania o tom, že realita trhu je iná, vládnu tu iné vzťahy než v realite štruktúr formovaných spoločnosťou.

Trh nemožno kontrolovať, čo možno kontrolovať je naše vnímanie trhu.

Tvojim magickým kruhom je dokonalá konzistentnosť tvojho konania po tom, čo vstúpiš do surreálneho priestoru trhu. Znova, pozri Douglasove práce.

Tvoje konanie v priestore trhu je ukážkou a skúškou tvojej bezchybnosti (Castaneda). Obchodná konzistencia je premietnutie bezchybnosti do sféry tradingu.

Dodržanie obchodného plánu vyžaduje istú neoblomnú mechanickosť vašeho myslenia i konania. Problémom je, že v normálnom stave mysle takúto mechanickosť nedosiahnete. Imho, úspešné obchodovanie vyžaduje zmenený stav vedomia. V bežnom rozpoložení vedomia je vaša myseľ bojiskom nespočetného množstva vašich čiastkových Ja s rôznymi cieľmi, motiváciami a úmyslami. Vládne tu prílišné množstvo silových vektorov, pričom vaše konanie pôsobí v smere až výsledného vektora vznikajúceho z ich stretov. To plodí nepresnosti, ktoré bývajú v prípade komoditného obchodovania fatálne.

V prvom rade objavte, identifikujte, ohraničte a destilujte najmocnejšie čiastkové ja participujúce na vašom obchodovaní. Túžbu po úspešnom obchodovaní, chamtivosť, strach, nervozitu, sebadeštrukciu, túžbu „všetkým to ukázať“ atď. Personifikujte ich. Získate tak zástup svojich osobných obchodných (nielen) démonov. Bude napríklad pán Chamtivý, pán Ustrašený, pán Nervózny, pán Hltavý, pán Pomalý, pán Zbrklý, pán Skvelý obchodník, pán Deštruktívny, pán Sebaľútostivý, pán Potvrdzujúci neúspech atď.

Zapojte svoju imagináciu a predstavujte si ich ako príšerky alebo ľudí, skutočných pánov. Dbajte na ich výzor, vystupovanie, reč, oblečenie atď.

Vyčleňte tých, ktorí vašemu úspešnému obchodovaniu napomáhajú.

Vyčleňte tých, ktorí vašemu úspešnému obchodovaniu prekážajú.

Začnite vyjednávanie.

Uveďte sa do polospánku (gnózy), privolajte dotyčného vyvolaním fyzického pocitu aký zažívate keď je autenticky prítomný, zapojte imagináciu a začnite rozhovor.

Pánovi Chamtivému napríklad vysvetlite, že ak vás nechá v pokoji obchodovať, užije si toho po čom túži oveľa viac, než keď bude do vašich obchodov zasahovať svojimi impulzami neustále.

Môžete si (najmä spočiatku) vytvoriť jednoduchý dorozumievací jazyk. Zosilnenie somatického pocitu pri komunikácii môže znamenať „áno“, jeho zoslabnutie „nie“.

Sleduj náladu trhu. Aplikovanie tvojej obchodnej stratégie je v podstate forma jednania s trhom. Jednanie istého druhu nemôže byť úspešné pri všetkých náladách. Nálada trhu musí byť správne zladená s povahou a cieľmi (tj. tým čo od trhu chceš) tvojej obchodnej stratégie. Keď si ideš od svojho šéfa vypýtať zvýšenie platu, tiež si veľmi starostlivo vyhliadneš kedy má správnu náladu. Až vtedy uplatníš formu jednania uspôsobenú na zvýšenie tvojho zisku. Ak má šéf zlú náladu, rovnakým prístupom nič nedosiahneš alebo si ho dokonca popudíš proti sebe. Rozpoznávaj preto nálady trhu a pred vstupom do obchodu sa vždy opýtaj sám seba, či je aktuálna nálada trhu v zhode s povahou tvojho obchodného plánu.

K indikátorom: Hranica 50% je magické medzi. Presne nevystopovateľná a predsa reálna zóna medzi chcením a nechcením, plus a mínusom, jinom a jangom. Hranice 80% a 20% sú len stupne intenzity už definovanej túžby. Ale úroveň 50% je miestom koncentrácie vzájomne odstredivých tiahnutí. Trhlina v realite z ktorej sa do psychiky masy vlieva magická sila. Všimni si, že skutočne veľké pohyby trhu bývajú nápadne často iniciované prekročením alebo dotykom tejto hranice, tejto štrbiny inam.