Doporučení pro duchovní praktikující – rozhovor s Igorem Berkhinem

Autor: | , 09. 01. 2015 | Bez komentářů

Igor Berkhin

(c) Igor Berkhin, igorberkhin.org

Igor Berkhin je autorizovaným instruktorem Santi mahá sanghy, studijního programu pro zachování nauk dzogčhenu, založeného Čhögjal Namkhai Norbuem. Od počátku 90. let minulého století Igor působil jako anglicko-ruský tlumočník buddhistických seminářů mistrů různých škol buddhismu a bönu. Studoval lingvistiku a matematiku v Moskvě a Doněcku.

Tento krátký rozhovor se uskutečnil poslední den semináře Santi mahá sanghy pořádaného v jižních Čechách na konci prosince 2014 pro členy Mezinárodní komunity dzogčhenu. Rozhovor vedl, přepsal a z angličtiny přeložil Martin Malec. Anglický originál následuje na konci.

Martin: Čtenáři tohoto online média jsou často mladí lidé zajímající se o rozličné alternativní duchovní směry a praxe, jež se označují termíny jako magie, okultismus, new age, esoterismus, novopohanství apod. Jaká by byla vaše velice obecná rada takovým lidem týkající se jejich duchovního hledání, experimentování či cesty?

Igor: Nevěřit příliš naší mysli, protože máme hodně myšlenek, a věříme, že ty myšlenky jsou o skutečnosti. Ale jsou jen činností naší mysli. Mohou být pravdivé, mohou být nepravdivé. Takže i když se něco objeví v naší mysli, nevěřte hned tomu, co se objeví. Zejména, když je přítomna silná emoce. Silná emoce je když se nám něco hodně líbí a nebo hodně nelíbí. Když totiž máme silnou emoci, ať už pozitivní emoci či negativní emoce, jsme takovými emocemi velmi oklamáni. Takže má rada je nevěřit přehnaně vaší mysli. Pokud jste schopni rozpoznat, kdy vám mysl říká nepravdu, bude tak jednodušší poznat, kdy vás chtějí jiní lidé oklamat.

Martin: Takže to můžeme využít v našem každodenním životě, nejen v rámci duchovní cesty.

Igor: V zásadě ano.

Martin: Jaké další myšlenkové pasti bys rád zdůraznil, krom té, kterou jsi právě zmínil? Pasti, které se vyskytují velmi často, a které blokují, nebo dokonce převrací, jakýkoli smysluplný a dobrý pokrok při zkoumání a kultivaci vlastní mysli? Nemyslím teď jen lidi věnující se buddhistické praxi, ale obecně.

Igor: Mnoho z těch, co následují nějaký druh duchovní cesty, věří, že je to činí výjimečnými. Tedy, že pokud následujeme duchovní cestu, tak jsme nějakým způsobem lepšími než lidé, kteří duchovní cestu nenásledují. A to je velká chyba, protože to (následování duchovní cesty) z nás (samo od sebe) neudělá lepšími než jsou jiní lidé. Takový náhled je pouhým egoismem. To je úplný opak duchovní cesty. Takže nevěřte tomu, že vaše spiritualita vás činí lepším, než jsou ostatní lidé.

Martin: To může být možná náročné připustit a přijmout pro mnoho z těch, kteří následují směry, jež se mi jeví, že právě tuhle věc naopak zdůrazňují…

Igor: Ano.

Martin: Zdá se, že mnoho lidí, zejména těch mladších, je celkem neochotných se oddat následování nějakého konkrétního duchovního směru, obávaje se, že se zaseknou na nějaké omezené ideologii, dogmatu a náhledu, což je následně učiní méně svobodnými, než když zůstanou u nějakého „na míru šitého eklekticismu“. Přiznám se, že tomu trochu rozumím, sám jsem měl pár let tuhle představu. Někdy asi může být zdravé to dělat takhle, než uvěřit a oddat se nějakým nesmyslům, ale v poslední době mi zase přijde, že tenhle přístup má taky svá závažná omezení, pokud by se v něm pokračovalo celý život. Máš nějaký návrh, co dělat, aby člověk nespadl k nějaké takové omezené ideologii, ale přesto měl prospěch z toho, co mohou autentické duchovní tradice nabídnout, následují-li se vážně a pořádně?

Igor: Ano, ale spiritualita není až tak o víře. Máte-li představu víry, tak jste věrni něčemu, a to znamená, že nevěříte něčemu jinému. Nahlédnete-li na to ale z úhlu pohledu poznání, tak tam není žádný rozpor a můžete studovat všechno.
Například, studujete-li matematiku, znamená to, že se stanete adeptem matematiky? Nevytváří to překážku pro studium lingvistiky, medicíny atd., samozřejmě to všechno ale stojí nějaký čas.
Jestliže ale nevěnujete čas studiu, tak se nemůžete pořádně naučit, a budete mít jen obecnou představu, že třeba matematika je o počítání čísel a nebo o geometrii. Ale nebudete ji znát nebudete vědět, jak ji používat, pokud jste ji nestudovali.
Nebo když se věnujete nějakému sportu, například bruslení na ovále. To se musíte učit, strávit tím nějaký čas, což ale neznamená, že už vůbec nemůžete hrát fotbal nebo šachy. Ale ten čas tomu prostě musíte věnovat a naučit se to. Pokud to tedy bereme jako druh poznání, tak byste to měli zkusit: zkusíte to, učíte se to, a objevíte, jestli to je nějak užitečné.
Pokud je to jen víra nebo ideologie, tak to moc velkou hodnotu nemá, protože to se může snadno změnit. Jeden den věříte něčemu a druhý den zase něčemu jinému. Pokud se ale opravdu naučíte něco užitečného a aplikujete toto poznání ve svém životě, tak v tom není žádný problém. Naučili jste se to, stalo se to vaším poznáním, a to vám nezakazuje se učit něco dalšího.

Martin: To mě přivádí k jedné z připravených otázek, jak ses dostal k buddhismu a v jakém vztahu to je ke tvému matematickému a fyzikálnímu vzdělání?

Igor: Nemyslím si, že to je zajímavá otázka, je o mě a nedává to smysl…

Martin: OK. Měl jsem ještě jednu otázku tohoto druhu – jaké máš „oblíbené“ duchovní mistry krom buddhistické, bönistické a dzogčhenové tradice, v níž se pohybuješ?

Igor: Mí oblíbení duchovní mistři? Nemám tušení… není tu nic jako „oblíbený“, co to vlastně zbnamená? Oblíbený značí, že něco přijímáš a odmítáš…

Martin: Alfred Korzybski je známý díky konceptu obecné sémantiky a analogie mapy k území. Domníváš se, že takovíto autoři, kteří prezentují podobné náhledy či analogie, ale rozhodně nejsou součástí žádné buddhistické školy, můžou být dobrým začátkem a nebo přístupem pro takové lidi, kteří jinak všechny ty „buddhismy a náboženství a podobné věci“ vnímají jako moc složité a celkově tak nějak podezřelé, takže (skrze třeba koncepty obecné sémantiky) mohou začít chápat, jak pracuje jejich mysl, ale zcela vně spirituálních systémů?

Igor: Můžete studovat cokoli: jakoukoli vědu, to je užitečné – tedy pokud to je skutečná věda a ne pseudověda. A Můžete studovat filosofii a pak mít mnoho zajímavých a užitečných vhledů do podstaty jevů a přirozenosti mysli, a to je velice užitečné. Existuje tolik moudrých a chytrých lidí vně buddhismu či jakékoli jiné duchovní tradice, a je užitečné je číst a využívat jejich znalostí, protože to má hodnotu.

Martin: Jak se to vztahuje k doporučení Čhögjal Namkhai Norbua, abychom nepřelétali „jako včelka“ z květu na květ celý náš život, ale radši v nějakou chvíli se plně oddali něčemu? Protože život v tomto těle má své omezené trvání, a pokud se budeme jenom snažit všechno ochutnat, můžeme tak vyplýtvat náš život, pokud si tohle včas neuvědomíme…

Igor: To ano, ale když cítíme, že nás už něco nezajímá, tak to přestaneme dělat. Když nás to stále zajímá, tak proč ne, můžeme v tom pokračovat.

Martin: Děkuji za rozhovor.

Igor: Není zač.

Odkazy


Advice for spiritual practitioners – interview with Igor Berkhin

31st December 2014, Phendeling, retreat center of the Czech branch of the International Dzogchen Community
Interview taken by and transcribed by Martin Malec

Igor Berkhin is an authorized instructor of Santi Maha Sangha, a study program for preserving Dzogchen teachings, established by Chögyal Namkhai Norbu. Since the early 1990s he has been an English-Russian translator of several buddhist seminars of masters from different schools of buddhism and bön. He studied lingustics and mathematics in Moscow and Donetsk. This brief interview took place on the last day of his 6-day seminar of Santi Maha Sangha held in Southern Bohemia at the end of December 2014 for the members of the International Dzogchen Community.

Martin: Readers of this online revue are often young people interested in various alternative spiritual systems and practices that can be called by terms like magic, occultism, new age, esoterism, neo-paganism etc. What would be your very general advice to such people regarding their spiritual seeking, experimentation and path?

Igor: Not believing too much to our mind. Because we have many thoughts and we believe the thoughts are about reality. But this is just activity of our mind. It can be true, it can be false. So even when something appears in our mind, don’t believe immediately what appears in our mind. Particularly when there is a strong emotion. Strong emotion when we like something very much, or we don’t like something very much. Because when we have a strong emotion, good emotions or bad emotions, we are very much deluded by such emotions. So, my advice is to not believe to your own mind too much. If you can discover when your mind is telling not-truth to you, then also it will be easier to understand when other people will try to cheat you.

Martin: So we can use that for everyday life, not just for the spiritual path.

Igor: Yes, in general.

Martin: Which traps for the mind — in addition to the one just mentioned — would you like to emphasize? Traps that occur very often and block, or even reverse, any meaningful and wholesome progress of exploring or cultivating one’s own mind? Not just for people engaging in buddhist practice, but more in general.

Igor: Many people who follow some kind of spiritual path believe that it makes them special. So if you are following a spiritual path, then somehow we are better than people that do not follow a spiritual path. And this is a big mistake, because it does not make us better than other people. This is just egoism. This is opposite to spiritual path. So don’t believe that your spirituality makes you better than other people.

Martin: That may be perhaps difficult to acknowledge and accept for a lot of approaches that seem to me they actually emphasise this part of it…

Igor: Yes.

Martin: Many people, especially younger one, seem to be reluctant to dedicate themselves to follow some spiritual path, fearing they would stick to some limited ideology, dogma and view, which would make them less free than if they stayed just in some „custom eclecticism“. To me it makes some sense, and for some years I was also having this idea. Sometimes it may be sane to to it like that instead of just sticking to some nonsense, but now I feel there are some serious limitations of this approach if it just continues for the whole lifetime. Do you have some proposal what to do in order to not stick to such a limited ideology, yet to benefit from what the genuine spiritual traditions could offer — if you seriously follow them?

Igor: Yes, but the spirituality is not so much about faith. When you have the idea of faith, then you are faithful to something, and it means you don’t believe in other thing. But if you consider it from the point of view of knowledge, then there is no contradiction and you can study everything.
So for example, if you study mathematics, does it necessarily make you an adept of mathematics? It does not create an obstacle for you to study linguistics or medicine etc., but of course it is consuming time.
But if you do not spend time for studying, you cannot learn. And you will have just a general idea that mathematics is about calculating numbers for example, or geometry. But you will not know it — you will not know how to use it, if you don’t study it.
Or if you do some sport, for example you do rink skating. Then you have to learn it, to spend some time on it, but it does not mean you can no longer play football, or chess. But you need to spend time and learn it. So if you consider it as a kind of knowledge, you should try: you try, you study, you discover if there is something useful.
If it’s just faith or ideology, it has not a big value. Because this can easily change. One day you believe one thing, another day you believe another thing. But if you really learn something useful and you apply this knowledge in your life then there is no problem with it. You learned it, it becomes your knowledge, and it does not forbid you to learn something else.

Martin: That relates to one of my prepared questions, how did you get to buddhism and how it relates to you mathematics and physics education?

Igor: I don’t think this is an interesting question. It is about myself, it does not make any sense…

Martin: OK. There was one more question of this kind – what are your „favourite“ spiritual masters outside the buddhist/bön/dzogchen tradition you are involved in?

Igor: My favourite spiritual masters? I have no idea… There is nothing „favourite“, what does it mean? Favourite means you are accepting and rejecting…

Martin: Alfred Korzybski is known for the concept of general semantics and the map-territory analogy. Do you think that such authors that are presenting similar views or analogies, but definitely are not part of some buddhist school could be a useful start, or approach for those people that find all these „buddhisms and religions and stuff like that“ too complicated or somehow suspicious, so they can start understanding their mind, but completely outside of such spiritual systems?

Igor: You can study everything, you can study any science, it is useful – if it’s a real science and not a fake science. And you can study philosophy and then you can have many interesting and useful insights into nature of phenomena, into nature of mind, and it is very useful. There are so many wise and clever people outside buddhism or any other spiritual tradition and it is useful to read them and to use their knowledge, because it has value.

Martin: How this relates to the recommendation of Chögyal Namkhai Norbu to just not fly from one flower to another for your entire life, but rather at some point to dedicate ourselves to something? Because life in this body is limited, and if we just try to taste everything, we may waste our life if we don’t realize this point early enough…

Igor: Yeah, but if we feel we are no longer interested — then we don’t do. If we are still interested, then why not.

Martin: Thank you for the interview.

Igor: You are welcome.